СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

A2/GO/001 Тоног төхөөрөмж худалдан авах

Дуусах огноо: 2018-09-04   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/010 Том төслүүдийн бүтцэд үнэлгээ хийх замаар санхүүгийн загварчлал боловсруулах дотоодын зөвлөх үйлчилгээ (төсвийн тоон мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийх замаар) сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-31   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-17

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/010 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагч нарын санхүүгийн техникийн нэр томъёог сайжруулах ажлын хүрээнд олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-27   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-13

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/005 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төслийн нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын зөвлөхтэй хамтран ажиллах багийн гишүүн сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-21   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-07

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/004 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төслийн нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын зөвлөхтэй хамтран ажиллах багийн ахлагчийг сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-21   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-07

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/004 Макро эдийн засгийн тооцооллын програмчлалыг сайжруулан, макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн төсөөлөл боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/002 Динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар /DSGE/-ыг Монгол Улсын нөхцөлд нийцүүлэн улам сайжруулж, макро эдийн засгийн бодлогын шинжилгээ хийх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

EDP/3/CS/009  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн худалдан авах ажиллагааны туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-08-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

113
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР