СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

C11/CS/014 Хөрөнгийн зах зээлийг татварын орчноор дэмжих, хөгжүүлэх олон улсын туршлагыг судлах, Монголын хууль эрх зүйн орчинд нэвтрүүлэх санал зөвлөмж боловсруулах Дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-04   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-03-21

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/015 Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль болон холбогдох дүрэм журмуудыг судлах, өөрчлөлт оруулах Дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-04   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-03-21

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B31/CS/009 Сангийн яамны дата төвийн дизайн болон зохион байгуулалт, тохируулга хариуцсан (зохицуулагч зөвлөхийн ажлыг давхар хийж гүйцэтгэх) дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-01   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-03-18

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B2/CS/012 УСНББОУС-ын бүх шатны нягтлан бодогчдыг сургах сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалт улс орон даяар хэрэгжүүлэх боломжоор хангах дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-03-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-03-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/008 Эдийн засгийн бүтцийг сайжруулах, хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгох талаар бодлогын санал боловсруулж, эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх болон бүрэлдэхүүн хэсгийг зохицуулах дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-03-21   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-03-07

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/014 Эрсдэлд суурилсан аудитын аргачлал, удирдамж боловсруулах олон улсын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-05-09   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-25

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/015 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэл болон хөгжлийн бодлогын бусад баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээнүүдийн уялдааг хангах, санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдтэй нийцүүлэх, санал боловсруулах дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-08   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-03-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-01-25   11:50:00

Зарласан огноо: 2019-01-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

145
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР