СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

A31/CS/018 Дотоодын үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, ЗГҮЦ-ны бүхий л төлбөр тооцоо гүйцэтгэх бүтцийг тодохойлох дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-10-07   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-09-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B11/CS/020 Боловсролын салбарын санхүүжилтийн шинэчлэлд дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ

Дуусах огноо: 2021-10-07   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-09-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

11/CS/0010 Орлого, зарлага болон өрийн дүн шинжилгээний excel-д суурилсан загварыг боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-09-15   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-09-06

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

23/CS/016 Иргэдийн төсөв, Шилэн дансны портал болон төсвийн мэдээллийг олон нийтэд таниулан сурталчлах дотоодын зөвлөх компани сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-09-03   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C31/CS/001 Монгол Улсын Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн нөхөн төлбөрийн системийг боловсруулах дотоодын зөвлөх компани сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-09-06   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/CS/024 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай, бүтээн байгуулалтын тухай холбогдох судалгаа хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэн тайлан/ э-ном боловсруулах зөвлөх компанийн үйлчилгээ

Дуусах огноо: 2021-08-20   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-16

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B13/CS/017 ЗГ-ын 2020 оны 206, 216, 217, 218-р тогтоолоор батлагдсан холбогдох журмын хүрээнд одоо хэрэглэж байгаа Лидер Мониторинг системийг шинэчилж, сайжруулах дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2021-08-23   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-09

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

212/CS/004 Төрийн сангийн вэб порталын боловсруулалт, хэрэгжилтэд техникийн дэмжлэг үзүүлэх (front-end) дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2021-08-23   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-08-10

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

322
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР