СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

A1/CS/004 Макро эдийн засгийн тооцооллын програмчлалыг сайжруулан, макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн төсөөлөл боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/002 Динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар /DSGE/-ыг Монгол Улсын нөхцөлд нийцүүлэн улам сайжруулж, макро эдийн засгийн бодлогын шинжилгээ хийх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

EDP/3/CS/009  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн худалдан авах ажиллагааны туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-08-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

EDP/3/CS/006  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн худалдан авах ажиллагааны ажилтан сонгон шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-08-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/003 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн санхүүгийн ажилтан шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-08-27   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-16

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/009 СТБЗ-ийн Ажлын албаны ажилтнуудыг санхүүгийн програмчлал, Макро зохистой бодлогын стресс тест, тайлан тэнцлийн дүн шинжилгээ, хямралын үеийн удирдлагын тогтолцоо болон системийн эрсдэлийг загварчлах аргад сургах дотоод зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-25   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/004 СТБЗ-ийн Ажлын албаны ажилтнуудыг макро эдийн засгийн бодлого хоорондын харилцан үйлчлэлийг загварчлах аргад сургах олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлын зар

Дуусах огноо: 2019-06-12   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-05-29

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/002 СТБЗ-ийн Ажлын албаны ажилтнуудыг санхүүгийн тогтвортой байдлын дүн шинжилгээ хийх аргачлалд сургах олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлын зар

Дуусах огноо: 2018-10-12   23:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

108
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР