СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

C11/CS/026 Хөрөнгө оруулагчид МУ-ын хөрөнгийн зах зээлд оролцоход тулгарч буй дэд бүтцийн болон эрх зүйн орчны хүндрэл бэрхшээлүүдийг тодорхойлох, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох судалгаа, зөвлөмж боловсруулах

Дуусах огноо: 2020-08-28   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-08-14

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

13 - хоног үлдсэн

12/CS/006 Ирээдүйн өв сангийн анхны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, тус хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-08-25   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-08-11

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

10 - хоног үлдсэн

D1/CS/037 Асрамжийн үйлчилгээг сайжруулах талаар эрх зүйн акт, зөвлөмжтэй холбогдох санал боловсруулах үндэсний зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-08-21   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-08-07

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

6 - хоног үлдсэн

D2/CS/05 Нийгмийн даатгалын сангийн нөөц, хөрвөх чадварын удирдлагатай холбоотой шинэчлэлийн үндсэн хэрэгцээ шаардлага, хувилбаруудыг тодорхойлох олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-08-14   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-07-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D2/CS/07 Нийгмийн даатгалын сангийн менежментийн өнөөгийн байдалд үнэлгээ өгч сайжруулах санал зөвлөмж боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-08-14   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-07-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/015 Төслийн худалдан авах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-08-05   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-07-22

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/14 Төслийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-08-05   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-07-21

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D2/CS/025 Нийгмийн даатгалын шинэчлэлийн талаар олон нийтэд сурталчлан таниулах материал/ хэрэгслийн агуулгыг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-08-08   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-07-24

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

184
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР