СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B13/GO/001 Гарын авлага хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 2020-01-27   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-01-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

5 - хоног үлдсэн

C5/CS/11 Макро зохистой бодлогын хэрэгслийг нэвтрүүлэн DSGE загвар хөгжүүлэх Олон Улсын зөвлөх компани сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-01-20   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-01-06

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D2/CS/006 National consultant to prepare and finalize draft Social Insurance package laws through determining ways to expand coverage and contribution reduction

Дуусах огноо: 2020-01-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-12-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

3/CS/001 Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөлд Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

Дуусах огноо: 2019-12-26   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-12-12

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

14/CS/003 Тогтвортой хөгжлийн зорилт (Sustainable Development Goals)-ын хүрээнд нийгмийн салбар дахь төлөвлөлт, төсвийн удирдлага, зохион байгуулалтын уялдааг үнэлж, бодлогын зөвлөмж боловсруулах чиглэлээр дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-26   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-12-12

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/19 Төсвийн орлогын төсөөллийн загварт шаардлагатай өргөтгөл хийх болон өгөгдлийн санг сайжруулах, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-26   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-12-12

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/0005 Татварын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг орчуулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-25   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-12-11

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

23/CS/001 Төсвийн тоон мэдээллийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээллийн BOOST платформд оруулах тоон мэдээллийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 10 жилийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна 

Дуусах огноо: 2020-01-09   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-01-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

153
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР