СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

A2/CS/08 Татварын баазыг өргөтгөх, татварын системээр дамжуулан далд эдийн засгийг бууруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-06-27   11:00:00

Зарласан огноо: 2018-06-13

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/005 Орон сууцжуулалтыг дэмжих, хот орчмын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор орон сууцны ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэх шинэ засгийн газрыг хөтөлбөр боловсруулахад хамтарч ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-06-25   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-06-11

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/CS/003 Төслийн үнэлгээ хийх аргачлал боловсруулах олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-06-20   23:00:00

Зарласан огноо: 2018-06-07

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

SFFSP/E/CS/008 Төслийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний туслах ажилтан сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-05-28   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-05-14

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B32/CS/001 Зах зээлийн судалгаа хийх, бэлтгэл ажил хангах зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-06-15   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-05-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/001 Үндэсний дата төв болон Төрийн мэдээлэл солилцооны “ХУР” системээр дамжуулан төрийн бусад яам, агентлагуудын мэдээллийн сангуудаас мэдээлэл дамжуулах систем боловсруулан суурилуулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-06-04   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-05-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/003 Макро эдийн засгийн загвар, судалгаа хийх, бодлогын зөвлөмж боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-06-04   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-05-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A32/CS/007 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг бүртгэх, тайлагнах систем боловсруулах, мэдээллийн бааз бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-07-16   11:00:00

Зарласан огноо: 2018-05-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

108
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР