Төслийн үр дүнг хэмжих, хянах хүрээ

Тайлбар: Олон улсын хөгжлийн ассоциацитай хэлэлцэж тохирсны дагуу дээрх үзүүлэлтүүдээр төслийн хэрэгжилтийн үр дүнг хэмжиж, хянах юм. Эдгээр үзүүлэлтийн биелэлтийг Төслийн хэрэгжилтийн хянах, мэдээллийн систем- Project Implementation Monitoring Information System (PIMIS)-ээр харуулна. Энэ вэбэд суурилсан системийг төслийн хэрэгжилтийг хялбар бүртгэх, тайлагнах, удирдах, хянах зорилгоор ашиглана.