Гомдол хүлээн авах

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл PDF

1.Гомдол гаргагчийн талаарх мэдээлэл2.Та өөрийн мэдээллийг нууцлахыг хүсэж байна уу?3.Гомдол