СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

E/GO/004 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2018-10-01   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-18

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/GO/003 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2018-11-09   11:50:00

Зарласан огноо: 2018-10-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2018-11-09   11:50:00

Зарласан огноо: 2018-10-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/006 Олон нийтэд зориулсан хөтөлбөрүүдийн зардал үр ашгийн шинжилгээ хийх, ажлын даалгавар болон төсөвт өртгийг хянуулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-09-13   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/005 Эдийн засгийн бодлогын үр нөлөөг үнэлэх макро, микро эконометрикийн загвар боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-09-13   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D/CS/001 D бүрэлдэхүүн хэсгийн зохицуулах зөвлөх

Дуусах огноо: 2018-09-11   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-28

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/009   СТБЗ-ийн Ажлын албаны ажилтнуудыг санхүүгийн програмчлал, Макро зохистой бодлогын стресс тест, тайлан тэнцлийн дүн шинжилгээ, хямралын үеийн удирдлагын тогтолцоо болон системийн эрсдэлийг загварчлах аргад сургах дотоод зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-25   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-15

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/003 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн санхүүгийн ажилтан шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-09-19   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

113
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР