СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

A1/CS/008 Эдийн засгийн бүтцийг сайжруулах, хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгох талаар бодлогын санал боловсруулж, эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх болон бүрэлдэхүүн хэсгийг зохицуулах дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-03-21   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-03-07

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/014 Эрсдэлд суурилсан аудитын аргачлал, удирдамж боловсруулах олон улсын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-05-09   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-25

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/015 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэл болон хөгжлийн бодлогын бусад баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээнүүдийн уялдааг хангах, санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдтэй нийцүүлэх, санал боловсруулах дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-08   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-03-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-01-25   11:50:00

Зарласан огноо: 2019-01-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D2/GO/001  Тавилга худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-01-25   11:50:00

Зарласан огноо: 2019-01-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/CS/0005 ДХТХМ-д төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр /РРР/ хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн эргэн төлөлтөд шаардагдах зардлын төлөвлөлтийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх үйлчилгээ

Дуусах огноо: 2019-01-07   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-12-24

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/GO/001 Хуулиудаар гарын авлага, цаатан иргэнд тэтгэмж олгох тухай журмаар товхимол хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 2018-12-10   11:50:00

Зарласан огноо: 2018-12-03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/011 Эрсдэлд суурилсан хяналтын гарын авлага англи хэлнээс монгол хэлрүү орчуулах дотоод зөвлөх

Дуусах огноо: 2018-12-14   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-11-30

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

133
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР