СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

D/CS/001 D бүрэлдэхүүн хэсгийн зохицуулах зөвлөх

Дуусах огноо: 2018-09-11   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-28

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/009   СТБЗ-ийн Ажлын албаны ажилтнуудыг санхүүгийн програмчлал, Макро зохистой бодлогын стресс тест, тайлан тэнцлийн дүн шинжилгээ, хямралын үеийн удирдлагын тогтолцоо болон системийн эрсдэлийг загварчлах аргад сургах дотоод зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-25   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-15

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/003 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн санхүүгийн ажилтан шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-09-19   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/GO/001 Тоног төхөөрөмж худалдан авах

Дуусах огноо: 2018-09-04   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/010 Том төслүүдийн бүтцэд үнэлгээ хийх замаар санхүүгийн загварчлал боловсруулах дотоодын зөвлөх үйлчилгээ (төсвийн тоон мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийх замаар) сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-31   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-17

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/010 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагч нарын санхүүгийн техникийн нэр томъёог сайжруулах ажлын хүрээнд олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-27   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-13

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/005 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төслийн нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын зөвлөхтэй хамтран ажиллах багийн гишүүн сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-21   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-07

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/004 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төслийн нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын зөвлөхтэй хамтран ажиллах багийн ахлагчийг сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-21   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-07

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

108
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР