СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

C4/CS/021 Даатгалын байгууллагууд өөрийн чанарын эрсдэлийн үнэлгээ хийх болон эрсдэлд суурилсан хөрөнгө буюу тоон үзүүлэлтийн үнэлгээнд олон улсын туршлагад суурилсан судалгаа хийх, СЗХ-ны ажилтнуудыг сургах олон улсын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-05-08   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-24

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/021 Даатгалын байгууллагууд өөрийн чанарын эрсдэлийн үнэлгээ хийх болон эрсдэлд суурилсан хөрөнгө буюу тоон үзүүлэлтийн үнэлгээнд олон улсын туршлагад суурилсан судалгаа хийх, СЗХ-ны ажилтнуудыг сургах олон улсын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-05-08   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-24

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B11&B12/GO/001 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-05-06   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар - C11/GO/002

Дуусах огноо: 2019-04-25   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B31/CS/008 Системүүдийн өгөгдлийн сангийн зохистой зохион байгуулалт, бүтцийг сайжруулах, нэгдсэн менежментийн өгөгдлийн санг хариуцах, зохион байгуулалттай холбоотой иж бүрэн бичиг баримт бэлдэх дотоодын зөвлөх компани

Дуусах огноо: 2019-04-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/018 Гадаадын бондын хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө оруулагч харилцааг идэвхжүүлэхэд шаардлагатай бюллетин бэлтгэх, тогтмол хэвлэж хэвшүүлэХ дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/GO/003-2 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-05-02   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/GO/003-1 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-04-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-09

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

156
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР