Эрх зүйн баримт бичиг

1. Санхүүжилтийн хэлэлцээр PDF
2. Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон тухай албан бичиг PDF
3. Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай Сангийн Сайдын 2018 оны 41 дүгээр тушаал PDF
4. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Сангийн Сайдын 2018 оны 6 дугаар тушаал PDF
5. Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ажлын хэсэг байгуулах тухай Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны А20 дугаар тушаал PDF