Эрх зүйн баримт бичиг

1. Санхүүжилтийн хэлэлцээр PDF
2. Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон тухай албан бичиг PDF
3. Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай Сангийн Сайдын 2018 оны 41 дүгээр тушаал PDF
4. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Сангийн Сайдын 2020 оны 54 дугаар тушаал PDF
5. Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ажлын хэсэг байгуулах тухай Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны А20 дугаар тушаал PDF
6. Гэрээний удирдлагын заавар, зөвлөмж PDF
7. Үр дүнд суурилсан хянах хүрээг боловсруулах заавар зөвлөмж PDF
8. Үр дүнд суурилсан чадавх бэхжүүлэх хүрээ PDF