СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

D2/CS/053 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн бодлогын орчуулга хийж гүйцэтгэх орчуулагч сонгон шалгаруулна - 2 (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-02   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-06

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

13/CS/014 Уул уурхайн салбарын татварын асуудлаар дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх cонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-05-31   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/023 Татварын мэдээлэлд судалгаа, шинжилгээ хийх чадавхыг сайжруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-05-25   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/039 Санхүүгийн салбарын хөгжлийн стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үндэсний зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-05-30   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/048 Үндэсний цахим шилжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд СЗХ-ны цахим шилжилт хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах, схем загварчлал боловсруулах зөвлөх (багийн ахлагч) (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-05-20   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-13

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/025 Орлогын төсөөллийн загварыг сайжруулах, төсвийн индикаторын өгөгдлийн санг өргөжүүлэх, орлогын гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-05-21   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-11

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

13/CS/013 Татварын эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2022-05-20   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-10

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/051 Санхүүгийн групп компанийн хяналт, зохицуулалтын чиглэлээр судалгаа хийн зөвлөмж боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (Сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-05-11   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-04

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

322
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР