СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B33/CS/019 Нийтлэг бараа, ажил, үйлчилгээний стандарт техникийн тодорхойлолт, зааварчилгааны багцыг тогтвортой хөгжлийн зорилтод нийцүүлэн боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (сунгагдсан))

Дуусах огноо: 2022-05-04   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-04-28

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B31/CS/012 Шинэ Дата төврүү нүүхэд сүлжээний орчныг бэлтгэх, шилжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-04-28   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-04-14

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/046 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх харилцан үнэлгээг хийхтэй холбоотойгоор харилцан үнэлгээний урьдчилсан тайланг бэлтгэх, тайланг хянахад туслалцаа үзүүлэх олон улсын зөвлөх

Дуусах огноо: 2022-05-12   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-04-28

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B13/CS/015 Дотоод аудитын удирдлагын мэдээллийн систем хөгжүүлэх зөвлөх компани сонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-05-11   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-04-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/022 Гаалийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, худалдааны боомтын өргөтгөж, хөгжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-04-24   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-04-14

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

212/CS/010 Төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн гүйлгээг цахимаар гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэх Төрийн сангийн порталыг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд функциональ дэмжлэг үзүүлэх дотоодын (ахлах) зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-04-18   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-04-11

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B21/CS/030 Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (багийн гишүүн) сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-03-29   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-03-22

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

212/CS/015 Төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн гүйлгээг цахимаар гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэх Төрийн сангийн порталыг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд функциональ дэмжлэг үзүүлэх дотоодын (туслах) зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-04-01   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-03-18

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

322
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР