СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B21/CS/005 УСНББОУС-ийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-10   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/014 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны одоогийн горим, ашиглаж буй системүүдийг ЗГСУМС-ийн шинэчлэсэн хувилбарт нийцэж буйг үнэлэх, төрийн сангийн төлбөр тооцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/013 Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүдийг зохицуулах хууль, эрх зүйн орчны дүн шинжилгээ хийх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-01   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-17

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/012 Мөнгөний болон сангийн бодлогын уялдааг хангах, нийцэлд дүн шинжилгээ хийх загвар, аргачлал, журам боловсруулж, нэвтрүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-09-20   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-06

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

SGM/23/CS/002 Төсвийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэдийг санхүү төсвийн мэдээллээр хангах зорилгоор иргэний төсвийн танилцуулгыг инфографик/ веб хувилбараар бэлтгэх

Дуусах огноо: 2019-09-19   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

SGM/23/GO/001 Иргэдийн төсөв - Төсвийн төлөвлөгөөний төсөл болон батлагдсан хэлбэрээр эмхэтгэл хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 2019-09-06   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-08-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-08-26   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-08-13

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B32/CS/003 Сургалт хариуцсан дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-08-15   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-08-01

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

156
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР