СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

C11/CS/020 Үл хөдлөх хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах үнэт цаасжуулалтын зардлыг бууруулах санал бэлтгэх, орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоог сайжруулах, хууль эрх зүйн орчны судалгаа шинжилгээ хийх

Дуусах огноо: 2019-06-19   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/021 Даатгалын байгууллагууд өөрийн чанарын эрсдэлийн үнэлгээ хийх болон эрсдэлд суурилсан хөрөнгө буюу тоон үзүүлэлтийн үнэлгээнд олон улсын туршлагад суурилсан судалгаа хийх, СЗХ-ны ажилтнуудыг сургах олон улсын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-05-08   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-24

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/021 Даатгалын байгууллагууд өөрийн чанарын эрсдэлийн үнэлгээ хийх болон эрсдэлд суурилсан хөрөнгө буюу тоон үзүүлэлтийн үнэлгээнд олон улсын туршлагад суурилсан судалгаа хийх, СЗХ-ны ажилтнуудыг сургах олон улсын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-05-08   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-24

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B11&B12/GO/001 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-05-06   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар - C11/GO/002

Дуусах огноо: 2019-04-25   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B31/CS/008 Системүүдийн өгөгдлийн сангийн зохистой зохион байгуулалт, бүтцийг сайжруулах, нэгдсэн менежментийн өгөгдлийн санг хариуцах, зохион байгуулалттай холбоотой иж бүрэн бичиг баримт бэлдэх дотоодын зөвлөх компани

Дуусах огноо: 2019-04-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/018 Гадаадын бондын хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө оруулагч харилцааг идэвхжүүлэхэд шаардлагатай бюллетин бэлтгэх, тогтмол хэвлэж хэвшүүлэХ дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/GO/003-2 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-05-02   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

133
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР