СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B13/CS/007  Consulting service to determine the functional and system requirements and develop the technical specifications and the bidding document for an Internal Audit-Financial Control Management Information System (IAFCMIS)

Дуусах огноо: 2019-07-19   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-07-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/GO/003 Комьпютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-07-01   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/010 Cистемийн эрсдлийн үнэлгээний загвар хөгжүүлэх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-15   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-10-01

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/CS/013 Гадаадын зээлийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн мэдээллийн баазыг шинэчлэн, хугацаа хэтэрсэн зээлийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-07-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/CS/012 Гадаадын зээлийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлэх журмыг шинэчлэх, хугацаа хэтэрсэн зээлийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-07-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A32/CS/1 МУ-ын түнш улс орон, олон улсын байгууллагуудтай хийж буй эдийн засгийн хамтын ажиллагааны мэдээллийн удирдлагын систем (ECIMS) хөгжүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-07-01   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-17

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B31/CS/006 Тусгай зориулалтай систем болох e-huulga/ e-дансны хуулга/ шинээр хөгжүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-06-24   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-10

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A32/CS/02 Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн хяналт, зөвшөөрлийн процессыг хялбаршуулах, автоматжуулах програм хангамж (ODAFIN) хөгжүүлэх дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-06-24   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-10

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

145
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР