СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B13/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-08-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-08-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/014 Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн

Дуусах огноо: 2019-08-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-08-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/016 Бизнесийн болон санхүүгийн хөрөнгийн үнэлгээ хийх арга аргачлалыг боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-08-19   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-08-13

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B13/CS/007  Consulting service to determine the functional and system requirements and develop the technical specifications and the bidding document for an Internal Audit-Financial Control Management Information System (IAFCMIS)

Дуусах огноо: 2019-07-19   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-07-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/GO/003 Комьпютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-07-01   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/010 Cистемийн эрсдлийн үнэлгээний загвар хөгжүүлэх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-15   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-10-01

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/CS/013 Гадаадын зээлийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн мэдээллийн баазыг шинэчлэн, хугацаа хэтэрсэн зээлийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-07-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/CS/012 Гадаадын зээлийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлэх журмыг шинэчлэх, хугацаа хэтэрсэн зээлийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-07-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

156
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР