СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

SGM/3/CS/001 - extended Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн

Дуусах огноо: 2019-10-01   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-17

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/020 Санхүүгийн зах зээлд оролцогчдын чадавхад нөлөөлж буй хүчин зүйлийн нөлөөлөл, эрсдэлийг бууруулах шат дараалсан арга хэмжээ авах чиглэлээр судалгаа хийх судалгааны байгууллага сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-06-24   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-10

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/013 Экспортыг дэмжих санхүүжилтийг тогтолцоог боловсронгуй болгох санал боловсруулж, холбогдох хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-23   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-10-09

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/017 Албан журмын даатгалуудын Ерөнхий хуулийн төсөл боловсруулах хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалж ЗГ-т танилцуулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-05-24   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-05-10

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/020 Үл хөдлөх хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах үнэт цаасжуулалтын зардлыг бууруулах санал бэлтгэх, орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоог сайжруулах, хууль эрх зүйн орчны судалгаа шинжилгээ хийх

Дуусах огноо: 2019-06-19   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-06-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/021 Даатгалын байгууллагууд өөрийн чанарын эрсдэлийн үнэлгээ хийх болон эрсдэлд суурилсан хөрөнгө буюу тоон үзүүлэлтийн үнэлгээнд олон улсын туршлагад суурилсан судалгаа хийх, СЗХ-ны ажилтнуудыг сургах олон улсын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-05-08   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-24

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/021 Даатгалын байгууллагууд өөрийн чанарын эрсдэлийн үнэлгээ хийх болон эрсдэлд суурилсан хөрөнгө буюу тоон үзүүлэлтийн үнэлгээнд олон улсын туршлагад суурилсан судалгаа хийх, СЗХ-ны ажилтнуудыг сургах олон улсын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-05-08   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-24

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B11&B12/GO/001 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-05-06   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

145
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР