Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/С4/CS-035 Олон улсын зөвлөхөд шаардлагатай хууль, дүрэм, журам, эрх зүйн баримт бичиг орчуулахад холбогдох газруудад туслалцаа үзүүлэх дотоод зөвлөх Дотоодын зөвлөх 8 546 820,00 2022-12-05
SFFSP/B22/CS-027 Үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн дагуу ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн тайлагналын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, төсвийн санхүүгийн болон төсвийн тайланг аргачлал боловсруулах дотоодын зөвлөх (багийн гишүүн) Дотоодын зөвлөх 12 820 230,00 төгрөг 2022-11-29
SFFSP/B1/GO-007 Бүтгээгчид болон үзэгчдэд зориулсан Таблеау лиценз Новелсофт ХХК 14 390 000,00 төгрөг 2022-11-23
B22/CS/036 Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн нэмэлт модуль нэвтрүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 21 367 050,00 төгрөг 2022-11-16
SFFSP/CS/E-018 Төслийн нэгжийн худалдан авалт хариуцсан дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 25 374 369,00 төгрөг 2022-11-14
SFFSP/D2/CS-037 ХНХЯ-нд аман болон бичгийн орчуулгын үйлчилгээ үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 17 093 640,00 төгрөг 2022-11-11
SFFSP/С4/CS/034 Хөрөнгийн зах зээлд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын оролцоог өсгөх чиглэлээр бодлого, зохицуулалтын зөвлөмж гаргах дотоод зөвлөх Дотоодын зөвлөх 19 828 620,00 төгрөг 2022-11-04
SFFSP/A31/CS/012 Олон улсын санхүүгийн томоохон байгууллагуудтай холбоотой Засгийн газрын гадаад зээлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 12 820 230,00 MNT 2022-10-20