Худалдан авах ажиллагааны журам

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн Банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан 60840-MN, 60850-MN тоот хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл” болон TFB0063 тоот буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Засаглалыг Бэхжүүлэх Төсөл”-үүдийн "Санхүүжилтийн хэлэлцээр"-т “Төслийн худалдан авах ажиллагааг Дэлхийн Банкны худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулна” гэж заасан.

Төслийн хүрээнд санхүүжигдэх бүх зөвлөхийн болон зөвлөхийн бус үйлчилгээ, бараа худалдан авах ажиллагаанд Дэлхийн Банкны доорх худалдан авах ажиллагааны журмыг баримтална.