СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

13/CS/002 Татварын зорилгоор мэдээлэл солилцох, ил тод байдлыг хангах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-19   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-12-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

9 - хоног үлдсэн

A1/GO/003  Компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах

Дуусах огноо: 2019-12-12   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-12-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

2 - хоног үлдсэн

14/CS/002 Эдийн засгийн таамаглал тооцох бодлогын арга хэмжээний нөлөөг шинжлэх системийн бүтэц, зохион байгуулалт, тавигдах шаардлагыг тодорхойлох дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-29

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

3 - хоног үлдсэн

A1/CS/017 Уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнэлгээг бодитой тодорхойлох, стратегийн ач холбогдол бүхий орд газруудад төрийн оролцоог оновчтой болгох бодлогын судалгаа хийх Дотоодын зөвлөх компани сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-04   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/016 Хүн амын амьжиргааг хамгаалах, ядуурлыг бууруулах бодлогын зөвлөмж гаргах, ядуурлын үзүүлэлтийг төсөөлөх загвар, аргачлал боловсруулж, нэвтрүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-04   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/014 GFS 2014-ыг макро эдийн засгийн статистик мэдээлэл, тооцоо төсөөлөлд нэвтрүүлэх бодлогын зөвлөмж гаргах, шаардлагатай статистик мэдээлэл бүрдүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-04   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

23/CS/012 Шилэн дансны цахим хуудасны хөгжүүлэлтийн шинжилгээ хийх, дизайн боловсруулах, өргөдөл хүлээн авах болон шалгахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-11-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B32/GO/001 Компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах

Дуусах огноо: 2019-11-22   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-12

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

145
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР