СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

A32/CS/019 Засгийн газрын гадаад зээл тусламжийн мэдээллийн систем (ODAMIS)-д нэмэлт хөгжүүлэлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-08-21   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-08-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

1 - хоног үлдсэн

D1/CS/0007 Нийгмийн халамжийн багц хуулийн төслүүд болон дагалдах журам, заавар, олон нийтэд сурталчлах контентр боловсруулахад ХНХЯ-нд дэмжлэг үзүүлж ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-08-10   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-08-03

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/CS/064 Бичгийн болон аман орчуулга хийж гүйцэтгэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-08-18   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-08-08

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/049 Үндэсний цахим шилжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд СЗХ-ны цахим шилжилт хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах, схем загварчлал боловсруулах зөвлөх (багийн гишүүн) (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-08-10   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-08-03

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/026 Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд (том төслүүдийг оруулаад)-ийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх болон орлогыг дайчлах бусад арга хэмжээнүүдийг боловсруулах дотоодын зөвлөх шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-07-08   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-24

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/038 Үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн дагуу ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн тайлагналын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн болон төсвийн тайланг аргачлал боловсруулах дотоодын зөвлөх (багийн ахлагч) сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-08-08   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-07-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/CS/028 ТСТББ төслийн А32, B4 болон МУЗБ төслийн 2.5 дэд бүрэлдэхүүнүүдийн хүрээнд төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах зохицуулах зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-07-19   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-07-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

13/CS/012 Татварын зорилгоор мэдээлэл харилцан солилцох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (Сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-08-03   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-07-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

325
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР