СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

EDP/3/CS/006  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн худалдан авах ажиллагааны ажилтан сонгон шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-08-13   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/003 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн санхүүгийн ажилтан шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-08-27   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-16

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/009 СТБЗ-ийн Ажлын албаны ажилтнуудыг санхүүгийн програмчлал, Макро зохистой бодлогын стресс тест, тайлан тэнцлийн дүн шинжилгээ, хямралын үеийн удирдлагын тогтолцоо болон системийн эрсдэлийг загварчлах аргад сургах дотоод зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-25   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/004 СТБЗ-ийн Ажлын албаны ажилтнуудыг макро эдийн засгийн бодлого хоорондын харилцан үйлчлэлийг загварчлах аргад сургах олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлын зар

Дуусах огноо: 2019-06-12   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-05-29

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/002 СТБЗ-ийн Ажлын албаны ажилтнуудыг санхүүгийн тогтвортой байдлын дүн шинжилгээ хийх аргачлалд сургах олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлын зар

Дуусах огноо: 2018-10-12   23:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/003 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төслийн нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-09   23:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/CS/006 DMFAS-ийн мэдээллийн баазыг баталгаажуулах (техникийн буюу IT суурьтай байх) зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-02   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B3.1/CS/005 Төрийн сангийн мэргэжилтэн болон төсвийн байгууллагаас ирсэн дуудлагыг хүлээж авч удирдахад (сүлжээ) дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлын зар

Дуусах огноо: 2018-08-03   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

113
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР