СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B13/CS/006 Дотоод аудитын тайлагналт, мэдээллийн сантай цогц програм хангамжийг хөгжүүлэх техникийн тодорхойлолтыг холбогдох судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/004 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хяналт-шинжилээ үнэлгээний мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авах зар

Дуусах огноо: 2018-10-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-10-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A32/CS/004 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг бүртгэх, тайлагнах систем боловсруулах, мэдээллийн бааз бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-10-08   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/CS/003 Төслийн туслах ажилтан сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-09-17   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/GO/004 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2018-10-01   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-09-18

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/GO/003 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2018-11-09   11:50:00

Зарласан огноо: 2018-10-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

E/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2018-11-09   11:50:00

Зарласан огноо: 2018-10-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/006 Олон нийтэд зориулсан хөтөлбөрүүдийн зардал үр ашгийн шинжилгээ хийх, ажлын даалгавар болон төсөвт өртгийг хянуулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-09-13   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-08-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

133
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР