СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

C4/CS/003 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төслийн нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-09   23:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/CS/006 DMFAS-ийн мэдээллийн баазыг баталгаажуулах (техникийн буюу IT суурьтай байх) зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-02   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B3.1/CS/005 Төрийн сангийн мэргэжилтэн болон төсвийн байгууллагаас ирсэн дуудлагыг хүлээж авч удирдахад (сүлжээ) дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлын зар

Дуусах огноо: 2018-08-03   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B3.1/CS/004 Төрийн сангийн мэргэжилтэн болон төсвийн байгууллагаас ирсэн дуудлагыг хүлээж авч удирдахад (програм хангамж) дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-09-20   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B.3.1/CS/001 Тоног төхөөрөмж, сүлжээний аюулгүй байдал, сүлжээний дэд бүтцийн хүчин чадлыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-03   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/004 Хөрөнгө оруулалтын сангийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-07-30   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-07-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/002 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг ЗГСС-аар гаргах нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлын зар

Дуусах огноо: 2018-07-09   11:00:00

Зарласан огноо: 2018-06-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A31/GO/001 Тоног төхөөрөмж худалдан авах

Дуусах огноо: 2018-06-25   17:00:00

Зарласан огноо: 2018-06-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

108
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР