СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

C11/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар - C11/GO/002

Дуусах огноо: 2019-04-25   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B31/CS/008 Системүүдийн өгөгдлийн сангийн зохистой зохион байгуулалт, бүтцийг сайжруулах, нэгдсэн менежментийн өгөгдлийн санг хариуцах, зохион байгуулалттай холбоотой иж бүрэн бичиг баримт бэлдэх дотоодын зөвлөх компани

Дуусах огноо: 2019-04-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/018 Гадаадын бондын хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө оруулагч харилцааг идэвхжүүлэхэд шаардлагатай бюллетин бэлтгэх, тогтмол хэвлэж хэвшүүлэХ дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-04-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/GO/003-2 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-05-02   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-25

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B4/GO/003-1 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-04-16   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-09

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/GO/001 Комьпютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-04-17   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/023 Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний нэгдсэн систем нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэх (help desk #4 local budget eastern aimags) дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-04-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/022 Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний нэгдсэн систем нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэх (help desk #3 local budget entities central aimags) дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-04-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-04-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

145
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР