СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

24/CS/005 Төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудын тайлан балансын шинжилгээ хийж гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-02-14   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-01-31

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D2/CS/046 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн бодлогын орчуулга хийж гүйцэтгэх орчуулагч сонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-01-24   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-01-17

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/NC/002 Хосолмол ООТ аргачлалын туршилтад ашиглагдах мэдээллийг цуглуулах мэргэжлийн байгууллага сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-01-27   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-01-13

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөхийн бус үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

213/GO/001 Сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх нээлттэй тендер шалгаруулалт

Дуусах огноо: 2022-02-15   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-01-10

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

13/CS/010 Татварын ил тод байдал, татварын зорилгоор мэдээлэл солилцох чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (Сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-01-04   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-12-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

13/CS/011 Татварын суурийг багасгах болон ашиг шилжүүлэхийн эсрэг (BEPS) дүрэм болон мэдээлэл солилцох стандартын баримт бичгүүдийг орчуулах орчуулагч сонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-01-04   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-12-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/022 Гаалийн шинэчлэлтэй холбоотой дотоодын хууль тогтоомжийг боловсруулж, сайжруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-01-07   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-12-24

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

212/CS/008 Банкны Дансны Удирдлага, Хяналт болон Динамик Тайлагналын системийн (BAMMDRS) хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-01-06   15:00:00

Зарласан огноо: 2021-12-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

322
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР