СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B4/CS/026 Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын бодлого, практикуудыг сайжруулах арга хэрэгслийг тодорхойлох дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-24   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A32/CS/019 Засгийн газрын гадаад зээл тусламжийн мэдээллийн систем (ODAMIS)-д нэмэлт хөгжүүлэлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-24   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-17

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A32/CS/021 Засгийн газрын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүдийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний явцыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-06-24   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-17

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B32/CS/013 Сангийн сайдын төсвийн багцад хамаарах гадаадын зээл тусламж, хөрөнгө оруулалтын төсвийн бодлогын асуудлаар дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (Сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-27   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-16

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/026 Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд (том төслүүдийг оруулаад)-ийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх болон орлогыг дайчлах бусад арга хэмжээнүүдийг боловсруулах дотоодын зөвлөх шалгаруулна (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-23   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-16

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/027 Олон талт, зах зээлд суурилсан тогтвортой ипотекийн санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (Сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-10   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A2/CS/027 Татварын эрсдэлийн удирдлагад дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (Сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-20   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/037 Үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн дагуу ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн тайлагналын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, төсвийн санхүүгийн болон төсвийн тайланг аргачлал боловсруулах дотоодын зөвлөх (Багийн гишүүн) сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-06-29   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

1 - хоног үлдсэн


НИЙТ ЗАР

Нийт

322
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР