СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

A1/CS/014 GFS 2014-ыг макро эдийн засгийн статистик мэдээлэл, тооцоо төсөөлөлд нэвтрүүлэх бодлогын зөвлөмж гаргах, шаардлагатай статистик мэдээлэл бүрдүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-04   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

23/CS/012 Шилэн дансны цахим хуудасны хөгжүүлэлтийн шинжилгээ хийх, дизайн боловсруулах, өргөдөл хүлээн авах болон шалгахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-11-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B32/GO/001 Компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах

Дуусах огноо: 2019-11-22   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-12

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/GO/003 Асрамжийн үйлчилгээнд мөрдөх хууль, тогтоомжийн эмхэтгэл хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 2019-11-15   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-05

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/GO/003 Компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах - Сунгагдсан

Дуусах огноо: 2019-11-21   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B12/CS/009 Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн орон нутгийн төсвийн тусгай шаардлагын биелэлтэд үнэлгээ хийх, орон нутгийн засаг захиргааны төвшинд төсвийн сахилга батыг сайжруулах талаар санал боловсруулах

Дуусах огноо: 2019-07-29   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-07-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/012 Үнэт цаасны зах зээлийн багц хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, гадны сайн туршлагыг судлах Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-12-05   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-11-21

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B31/CS/004 Төрийн сангийн мэргэжилтэн болон төсвийн байгууллагаас ирсэн дуудлагыг хүлээж авч удирдахад (програм хангамж) дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-30   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-10-16

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

156
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР