СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

B22/CS/038 Үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн дагуу ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн тайлагналын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн болон төсвийн тайланг аргачлал боловсруулах дотоодын зөвлөх (Ахлах) сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-06-29   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

1 - хоног үлдсэн

D2/CS/056 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх, холбогдох бодлого, зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулах, олон нийтийн мэдлэг, боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-06-15   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D2/CS/039 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх, холбогдох бодлого, зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-06-09   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-23

Захиалагч: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/050 Хөрөнгийн зах зээлийн тусламжтайгаар даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэх, дэмжих, холбогдох бодлого, арга замыг тодорхойлох дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна (Сунгадсан)

Дуусах огноо: 2022-06-22   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-20

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/044 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан, биржээр арилжаалагддаг сан /ETF/ гийн зохицуулалтын орчныг боловсронгуй болгоход туслалцаа үзүүлэх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна (Сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-15   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-18

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/049 Үндэсний цахим шилжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд СЗХ-ны цахим шилжилт хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах, схем загварчлал боловсруулах зөвлөх (багийн гишүүн) (сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-15   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-24

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/035 Хөрөнгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдийг онлайн арилжаанд оролцуулах, олон улсын харьцуулсан судалгаа хийх зөвлөмж боловсруулах зөвлөх сонгон шалгаруулна. (Сунгагдсан)

Дуусах огноо: 2022-06-03   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-05-20

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

12/CS/002 Ирээдүй өв сангийн баримт бичиг (хөрөнгийн удирдлагын мандат, бодлого, стратегийн баримт бичгүүд, хөрөнгө удирдуулах гэрээ зэрэг эрх зүйн баримт бичгүүд)-ийг боловсруулах, эцэслэхэд хууль, эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх cонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2022-06-16   15:00:00

Зарласан огноо: 2022-06-02

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

322
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР