СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

SGM/CS/2.3.4.1 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, Шилэн дансны хуультай холбоотой тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлох дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ

Дуусах огноо: 2019-10-22   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-10-08

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B31/GO/002 - Extended Программ хангамж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 2019-10-22   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-10-15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/CS/029 Бүрэлдэхүүн хэсэг хариуцсан зохицуулагч зөвлөх

Дуусах огноо: 2019-10-14   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

SGM/GO/2.3.11.1 Иргэдийн төсөв -2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн эмхэтгэл хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 2019-10-25   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-10-18

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

A1/CS/010 Төлбөрийн тэнцлийн статистик мэдээлэл, төсөөлөл гаргах загвар, аргачлал боловсруулж, нэвтрүүлэх, үр дүнг яамны удирдлага, албан хаагчдад улирал тутам танилцуулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-11   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B21/CS/005 УСНББОУС-ийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-10   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/014 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны одоогийн горим, ашиглаж буй системүүдийг ЗГСУМС-ийн шинэчлэсэн хувилбарт нийцэж буйг үнэлэх, төрийн сангийн төлбөр тооцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-03   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/013 Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүдийг зохицуулах хууль, эрх зүйн орчны дүн шинжилгээ хийх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2019-10-01   17:00:00

Зарласан огноо: 2019-09-17

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

145
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР