Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/D2-034 SPSS, STATA программуудын сургалт зохион байгуулах зөвлөх компани Дэм Ололт ХХК 14 200 000,00 MNT 2022-07-01
SFFSP/CS/D1-021 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн ажилтнуудад англи хэлний сургалт орон зөвлөх компани Голден Компасс ХХК 17 100 000,00 MNT 2022-07-01
03-MOF Mongolia IPSAS 2018 болон IPSAS 2019-ийн шинэ стандарт, нэмэлт, өөрчлөлтийг орчуулах, нийтлэх зөвшөөрөл олгоход ОУСБХ-ны зохиогчийн эрхийн төлбөр. Олон улсын нягтлан бодогчдын холбоо 3 561 175,00 MNT 2022-06-23
SFFSP/CS/D2-033 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх, холбогдох бодлого, зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 56 978 800,00 MNT 2022-06-21
SFFSP/CS/C11-021 Хөрөнгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, олон улсын харьцуулсан судалгаа хийх зөвлөмж боловсруулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 51 280 920,00 MNT 2022-06-21
SFFSP/CS/C11-022 Санхүүгийн салбарын хөгжлийн стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үндэсний зөвлөх Дотоодын зөвлөх 51 280 920,00 MNT 2022-06-21
SFFSP/CS/B13-007 Дотоод аудитын удирдлагын мэдээллийн систем хөгжүүлэх зөвлөх компани Зион ХХК 351 787 111,00 MNT 2022-06-21
SFFSP/CS/A2-013 Татварын мэдээлэлд судалгаа, шинжилгээ хийх чадавхыг сайжруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 40 597 395,00 MNT 2022-06-21