Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/B4-022 Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй төслүүдийн хэрэгжилт болон хяналт шинжилгээг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 28,489,400.00 MNT 2022.08.01
SFFSP/CS/C4-029 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан, биржээр арилжаалагддаг сан /ETF/ гийн зохицуулалтын орчныг боловсронгуй болгоход туслалцаа үзүүлэх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна Роберт М.О Браян 26,000.00 USD 2022.07.28
SFFSP/B22/CS/024 Үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн дагуу ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн тайлагналын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, төсвийн санхүүгийн болон төсвийн тайланг аргачлал боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 29,913,870.00 MNT 2022.07.22
SFFSP/CS/B32-014 Сангийн сайдын төсвийн багцад хамаарах гадаадын зээл тусламж, хөрөнгө оруулалтын төсвийн бодлогын асуудлаар дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 18,803,004.00 MNT 2022.07.06
SFFSP/CS/A32-018 Засгийн газрын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүдийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний явцыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 18,233,216.00 MNT 2022.07.05
SFFSP/CS/B4-020 Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын бодлого, практикуудыг сайжруулах арга хэрэгслийг тодорхойлох дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 28,489,400.00 MNT 2022.07.05
SFFSP/E/CS/016 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөх Дотоодын зөвлөх 46,152,828.00 MNT 2022.07.04
SFFSP/CS/D2-034 SPSS, STATA программуудын сургалт зохион байгуулах зөвлөх компани Дэм Ололт ХХК 14,200,000.00 MNT 2022.07.01