Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/D1-021 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн ажилтнуудад англи хэлний сургалт орон зөвлөх компани Голден Компасс ХХК 17,100,000.00 MNT 2022.07.01
03-MOF Mongolia IPSAS 2018 болон IPSAS 2019-ийн шинэ стандарт, нэмэлт, өөрчлөлтийг орчуулах, нийтлэх зөвшөөрөл олгоход ОУСБХ-ны зохиогчийн эрхийн төлбөр. Олон улсын нягтлан бодогчдын холбоо 3,561,175.00 MNT 2022.06.23
SFFSP/CS/D2-033 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх, холбогдох бодлого, зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 56,978,800.00 MNT 2022.06.21
SFFSP/CS/C11-021 Хөрөнгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, олон улсын харьцуулсан судалгаа хийх зөвлөмж боловсруулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 51,280,920.00 MNT 2022.06.21
SFFSP/CS/C11-022 Санхүүгийн салбарын хөгжлийн стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үндэсний зөвлөх Дотоодын зөвлөх 51,280,920.00 MNT 2022.06.21
SFFSP/CS/B13-007 Дотоод аудитын удирдлагын мэдээллийн систем хөгжүүлэх зөвлөх компани Зион ХХК 351,787,111.00 MNT 2022.06.21
SFFSP/CS/A2-013 Татварын мэдээлэлд судалгаа, шинжилгээ хийх чадавхыг сайжруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 40,597,395.00 MNT 2022.06.21
SFFSP/D2/CS/056 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх, холбогдох бодлого, зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулах, олон нийтийн мэдлэг, боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх... Дотоодын зөвлөх 59,978,800.00 59978800 2022.06.20