Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/D2/CS/056 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх, холбогдох бодлого, зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулах, олон нийтийн мэдлэг, боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх... Дотоодын зөвлөх 59 978 800,00 59978800 2022-06-20
SFFSP/D2/CS/039 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх, холбогдох бодлого, зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 56 978 800,00 56978800 2022-06-20
SFFSP/CS/D2-032 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх, холбогдох бодлого, зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 56 978 800,00 MNT 2022-06-20
SFFSP/CS/C4-028 Санхүүгийн бүлгийн хяналт, зохицуулалтын талаар судалгаа хийж, зөвлөмж өгөх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 13 855 320,00 MNT 2022-06-13
SFFSP/CS/C4-027 Дижитал өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд СЗХ-ны дижитал өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн төсөл, бүдүүвч загвар боловсруулах үндэсний зөвлөх (багийн ахлагч) Дотоодын зөвлөх 18 231 680,00 MNT 2022-06-13
SFFSP/CS/C4-026 Мөнгө угаахтай тэмцэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн харилцан үнэлгээний дараагийн шатны тайлангуудыг (FURs) хянахад Хяналтын газрын харьяа Мөнгө угаахтай тэмцэх албанд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын зөвлөх үйлчилгээ Олон улсын зөвлөх 10 000,00 USD 2022-06-13
SFFSP/CS/A32-016 Гадны санхүүжилттэй төсөл хөтөлбөрийн хөтөлбөрүүд ангилах аргачлах боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 28 110 491,00 MNT 2022-06-06
SFFSP/CS/A32-017 Одамис системд шаардлагатай хөгжүүлэлт хийх МТ зөвлөх Дотоодын зөвлөх 34 187 280,00 MNT 2022-06-01