Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/C5-017 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээ: Олон талт, зах зээлд суурилсан тогтвортой ипотекийн санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх Дотоодын зөвлөх 25 640 460,00 MNT 2022-08-18
SFFSP/CS/C5-017 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээ: Олон талт, зах зээлд суурилсан тогтвортой ипотекийн санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх Дотоодын зөвлөх 25 640 460,00 2022-08-18
SFFSP/CS/D2-036 Хуримтлалын нэгдсэн сан болон нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн менежменттэй холбоотой зохицуулалтын хууль эрх зүйн болон институцийн шаардлагын талаархи зохицуулалтын төслийг боловсруулах олон улсын зөвлөх компани Singapore Cooperation Enterprise 230 000,00 USD 2022-08-13
SFFSP/CS/C4-031 Үндэсний цахим шилжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд СЗХ-ны цахим шилжилт хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах, схем загварчлал боловсруулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 7 977 032,00 MNT 2022-08-12
 SFFSP/GO/D2/013 Таблет худалдан авах Киберком ХХК 136 000 000,00 MNT 2022-08-09
SFFSP/CS/A2 - 015 Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд (том төслүүдийг оруулаад)-ийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх болон орлогыг дайчлах бусад арга хэмжээнүүдийг боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 31 110 424,00 MNT 2022-08-03
SFFSP/E/CS/017 ТХН-д санхүү болон гэрээний удирдлагын хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 17 093 640,00 MNT 2022-08-02
SFFSP/CS/C4-030 Хөрөнгийн зах зээлийн тусламжтайгаар даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэх, дэмжих, холбогдох бодлого, арга замыг тодорхойлох дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 15 384 276,00 MNT 2022-08-01