Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/B13-006 Лидер мониторинг системд шинэчлэл хийхэд техникийн болон функциональ дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 17 093 820,00 2022-05-09
SFFSP/CS/A2 - 011 Гаалийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, худалдааны боомтын өргөтгөж, хөгжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 58 973 058,00 MNT 2022-05-03
SFFSP/B31/GO/008 Банк хоорондын системийг тоноглох тоног төхөөрөмж худалдан авах Smart Payment LLC 22 800 000,00 MNT 2022-05-02
SFFSP/B31/GO/008 Банк хоорондын системийн тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц - 2 Смарт Пэймэнт ХХК 22 800 000,00 MNT 2022-05-02
SFFSP/B31/GO/008 Банк хоорондын системийн тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц - 2 Смарт Пэймэнт ХХК 22 800 000,00 MNT 2022-05-02
SFFSP/CS/A32-014 Хөгжлийн хамтын ажиллагааны бодлого, албан ёсны тусламжийн стратегийг дэмжих дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 85 468 200,00 MNT 2022-04-26
SFFSP/CS/B11 - 10 Ерөнхий боловсрол, МСҮТ-ийн санхүүжилтийн механизмаар боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах шинэчлэлийн хөтөлбөрийг боловсруулах СЯ-нд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 34 187 280,00 MNT 2022-04-26
SFFSP/B31/GO/007 Банк хоорондын системийг тоноглох тоног төхөөрөмж худалдан авах Summit Computer Technology LLC 125 132 300,00 MNT 2022-04-25