Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/A2 - 011 Гаалийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, худалдааны боомтын өргөтгөж, хөгжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 58,973,058.00 MNT 2022.05.03
SFFSP/B31/GO/008 Банк хоорондын системийг тоноглох тоног төхөөрөмж худалдан авах Smart Payment LLC 22,800,000.00 MNT 2022.05.02
SFFSP/B31/GO/008 Банк хоорондын системийн тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц - 2 Смарт Пэймэнт ХХК 22,800,000.00 MNT 2022.05.02
SFFSP/B31/GO/008 Банк хоорондын системийн тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц - 2 Смарт Пэймэнт ХХК 22,800,000.00 MNT 2022.05.02
SFFSP/CS/A32-014 Хөгжлийн хамтын ажиллагааны бодлого, албан ёсны тусламжийн стратегийг дэмжих дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 85,468,200.00 MNT 2022.04.26
SFFSP/CS/B11 - 10 Ерөнхий боловсрол, МСҮТ-ийн санхүүжилтийн механизмаар боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах шинэчлэлийн хөтөлбөрийг боловсруулах СЯ-нд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 34,187,280.00 MNT 2022.04.26
SFFSP/B31/GO/007 Банк хоорондын системийг тоноглох тоног төхөөрөмж худалдан авах Summit Computer Technology LLC 125,132,300.00 MNT 2022.04.25
SGM/213/GO/001 Сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Ай Ти Зон ХХК 219,450,990.00 MNT 2022.04.22