Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/B21-017 Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа их, дээд сургуулиудын хөтөлбөрийн чанарыг үнэлэх зорилгоор оюутнуудын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг үнэлэх хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 20 744 869,00 MNT 2021-09-13
SFFSP/CS/B21-018 Улсын секторын нягтлан бодогчдын УСНББОУС-ын мэдлэгийг үнэлэх хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 15 501 660,00 MNT 2021-09-13
SFFSP/CS/C4-023 Монгол улсын компанийн засаглалын журмыг олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэх/хөгжүүлэхэд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны КЗКХ-д туслалцаа үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 18 804 060,00 MNT 2021-09-10
SFFSP/CS/C4-025 Даатгалын багц хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах дотоодын зөвлөх (Багийн ахлагч) Дотоодын зөвлөх 22 793 760,00 MNT 2021-09-10
SFFSP/CS/C4-024 Даатгалын багц хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах дотоодын зөвлөх (Багийн гишүүн) Дотоодын зөвлөх 20 514 384,00 MNT 2021-09-10
SGMP/13/GO/002 "International Tax Primer, 4th Edition" ном худалдан авах Текжет ХХК 60 000 000,00 MNT 2021-09-10
SFFSP/NC/D2-004 Олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх контентуудыг Фэйсбүүк, Вэб, Твиттер гэх мэт олон нийтийн сүлжээгээр түгээх мэргэжлийн байгууллага Тоонот Оргил Чандманьчууд ТББ 12 727 273,00 MNT 2021-09-06
SFFSP/NC/D2-003 Олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх контентуудыг Фэйсбүүк, Вэб, Твиттер гэх мэт олон нийтийн сүлжээгээр түгээх мэргэжлийн байгууллага Зоргол Партнер ХХК 24 613 636,00 MNT 2021-09-01