Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/D1-020 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр стратеги боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 14 243 500,00 MNT 2022-04-14
SFFSP/CS/A32-013 Татвараас чөлөөлөгдөх бүртгэлийн системийн мэдээллийн санг шинэчлэх, хөтлөх программ хангамж/мэдээллийн сан хөгжүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 51 280 920,00 MNT 2022-04-14
SFFSP/CS/B21-020 Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (багийн гишүүн) сонгон шалгаруулна Дотоодын зөвлөх 62 676 680,00 MNT 2022-04-11
SFFSP/CS/B21-021 Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (багийн ахлагч) сонгон шалгаруулна Дотоодын зөвлөх 94 015 020,00 MNT 2022-04-11
SFFSP/A31/CS/011 DeMPA аргачлал, шилдэг туршлагыг тусгасан зээлийн өртөг-эрсдэлийн шинжилгээ, өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ хийх албан ёсны үйл явцын гарын авлагыг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 37 036 220,00 MNT 2022-04-07
SFFSP/CS/D1-019 Нийгмийн халамж, хөдөлмөр, нийгмийн даатгалын газар хэлтсүүдэд вэбэд суурилсан дотоод хяналтын систем нэвтрүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны смстем хөгжүүлэх мэргэжлийн байгууллага Очир Ай Гоогэл ХХК 128 137 500,00 MNT 2022-03-14
SFFSP/CS/B4-019 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүжилтийг цахим хэлбэрээр боловсруулахад бэлтгэх зорилгоор архивын баримтыг нэгтгэх, шуурхай олж авахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 17 093 640,00 MNT 2022-03-07
SFFSP/CS/D2-030 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн бодлогын орчуулга хийж гүйцэтгэх орчуулагч Дотоодын зөвлөх 22 791 520,00 2022-03-01