Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/D1-020 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр стратеги боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 14,243,500.00 MNT 2022.04.14
SFFSP/CS/A32-013 Татвараас чөлөөлөгдөх бүртгэлийн системийн мэдээллийн санг шинэчлэх, хөтлөх программ хангамж/мэдээллийн сан хөгжүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 51,280,920.00 MNT 2022.04.14
SFFSP/CS/B21-020 Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (багийн гишүүн) сонгон шалгаруулна Дотоодын зөвлөх 62,676,680.00 MNT 2022.04.11
SFFSP/CS/B21-021 Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (багийн ахлагч) сонгон шалгаруулна Дотоодын зөвлөх 94,015,020.00 MNT 2022.04.11
SFFSP/A31/CS/011 DeMPA аргачлал, шилдэг туршлагыг тусгасан зээлийн өртөг-эрсдэлийн шинжилгээ, өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ хийх албан ёсны үйл явцын гарын авлагыг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 37,036,220.00 MNT 2022.04.07
SFFSP/CS/D1-019 Нийгмийн халамж, хөдөлмөр, нийгмийн даатгалын газар хэлтсүүдэд вэбэд суурилсан дотоод хяналтын систем нэвтрүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны смстем хөгжүүлэх мэргэжлийн байгууллага Очир Ай Гоогэл ХХК 128,137,500.00 MNT 2022.03.14
SFFSP/CS/B4-019 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүжилтийг цахим хэлбэрээр боловсруулахад бэлтгэх зорилгоор архивын баримтыг нэгтгэх, шуурхай олж авахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 17,093,640.00 MNT 2022.03.07
SFFSP/CS/D2-030 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн бодлогын орчуулга хийж гүйцэтгэх орчуулагч Дотоодын зөвлөх 22,791,520.00 2022.03.01