Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/A2 - 012 Орлогын төсөөллийн загварыг сайжруулах, төсвийн индикаторын өгөгдлийн санг өргөжүүлэх, орлогын гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 37 036 220,00 MNT 2022-05-31
SGM/CS/12-002 Ирээдүй өв сангийн баримт бичиг (хөрөнгийн удирдлагын мандат, бодлого, стратегийн баримт бичгүүд, хөрөнгө удирдуулах гэрээ зэрэг эрх зүйн баримт бичгүүд)-ийг боловсруулах, эцэслэхэд хууль, эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Мөнхзул Гантөмөр 49 377 457,17 МНТ 2022-05-26
SFFSP/CS/C1 - 020 Дотоодын зах зээлийн судалгаа, засаглалын бодлого, даатгалын зарим хуулиуд иж бүрэн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 51 280 920,00 MNT 2022-05-23
SFFSP/CS/A32-015 Төсөл эхлүүлэх, хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох, цаг хугацааны явцад хяналт тавих, үйл ажиллагааны гарын авлага, хэрэгжүүлэгч агентлагуудад зөвлөмж боловсруулах үндэсний зөвлөх Дотоодын зөвлөх 29 344 082,00 MNT 2022-05-23
SFFSP/CS/B31-011 Шинэ Дата төврүү нүүхэд сүлжээний орчныг бэлтгэх, шилжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 68 374 560,00 MNT 2022-05-18
SFFSP/CS/B33-010 Нийтлэг бараа, ажил, үйлчилгээний стандарт техникийн тодорхойлолт, зааварчилгааны багцыг тогтвортой хөгжлийн зорилтод нийцүүлэн боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 45 440 593,00 MNT 2022-05-13
SFFSP/CS/C31-001 Нөхөн төлбөрийн удирдлагын программ хангамжийг боловсруулах зөвлөх компани Интерактив ХХК 384 574 078,00 MNT 2022-05-12
SFFSP/B21/GO/005 ОУНББС 2018 болон ОУНББС 2019-ыг орчуулах, хэвлэн нийтлэх зөвшөөрлийн төлбөр НББОУХ 1 250,00 USD 2022-05-10