Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/B21-022 Аж ахуй нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний үлгэрчилсэн арга зүйг сайжруулах чиглэлээр НБББГ-т дэмжлэг үзүүлж ажиллах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 12,820,230.00 MNT 2022.10.19
SFFSP/CS/B22-025 Үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн дагуу ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн тайлагналын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн болон төсвийн тайланг аргачлал боловсруулах дотоодын зөвлөх (багийн ахлагч) Дотоодын зөвлөх 42,259,277.00 MNT 2022.09.30
SFFSP/CS/B21-023 Санхүүгийн тайлагналын зорилгоор үнэлгээ хийх журам, аргачлалыг боловсруулах, үнэлгээний компаниудын үнэлгээний чанарын хяналтыг сайжруулах чиглэлээр Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 31,053,446.00 MNT 2022.09.27
SFFSP/CS/B21-024 Хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээний журам, аргачлалыг боловсруулах, мэргэшсэн үнэлгээчдийн эрх олгох шалгалтыг зохион байгуулахад Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 30,198,764.00 MNT 2022.09.27
SFFSP/CS/B21-025 Үнэлгээний мэдээллийн сангийн журмыг боловсруулах, үнэлгээний мэдээллийн сан үүсгэх замаар Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтийг чадавхижуулахад Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 30,483,658.00 MNT 2022.09.27
SFFSP/CS/B4-021 ТСТББ төслийн А32, B4 болон МУЗБ төслийн 2.5 дэд бүрэлдэхүүнүүдийн хүрээнд төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах зохицуулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 31,623,234.00 MNT 2022.09.16
SFFSP/CS/A2 - 016 Татварын дүн шинжилгээ, орлогын төсөөлөл, татварын өр барагдуулалт болон удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 29,913,870.00 MNT 2022.09.14
SFFSP/CS/D2-035 Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд актуар үнэлгээ хийх олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулна Петр Томпкинс 50,000.00 USD 2022.09.08