Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/B22/CS/023 ТАЦНС-ийн хэрэгжилтэд ахлах функциональ дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 59 251 504,00 MNT 2021-12-28
SGM/12/GO/001 Засгийн газрын өрийн мэдээллийн брошюр хэвлэх Эм Жи Эл Дизайн ХХК 20 200 000,00 MNT 2021-12-20
 SFFSP/GO/D2/011 Нийгмийн даатгалыг бэхжүүлэхтэй холбоотой олон нийтийн сурталчилгааны материал, заавар, гарын авлага, ном хэвлэх Бит Пресс ХХК 11 425 000,00 MNT 2021-12-03
SFFSP/D1/NC/001 Нийгмийн халамжийн шинэчлэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ Монгол ТВ ХХК 24 950 000,00 MNT 2021-11-22
SFFSP/CS/A31-010 Дотоодын анхдагч зах зээлийг судлан сайжруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 11 396 720,00 MNT 2021-11-16
SFFSP/CS/A31-009 "Дотоодын үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, ЗГҮЦ-ны бүхий л төлбөр тооцоо гүйцэтгэх бүтцийг тодохойлох дотоодын зөвлөх" Дотоодын зөвлөх 29 054 802,00 MNT 2021-11-16
SGM/CS/24-005 Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө, өр төлбөрийн удирдлагыг судлах, зээллэгийн шалгуурыг хангах эсэх талаар үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх гарын авлага боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Д.Хашчулуу 4 367 379,00 MNT 2021-11-16
SFFSP/CS/A32-012 Засгийн газрын гадаад зээл тусламжийн журам болон холбогдох баримт бичгийг орчуулах үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 5 128 650,00 MNT 2021-11-15