СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

A32/CS/007 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг бүртгэх, тайлагнах систем боловсруулах, мэдээллийн бааз бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-07-16   11:00:00

Зарласан огноо: 2018-05-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/009 Гадаад валют болон бодит цагийн горимоор төлбөр тооцоог гүйцэтгэх систем боловсруулах бэлтгэлийг хангах, вебэд суурилсан ЗГСУМС-ийг бүрэн нэвтрүүлэхэд техникийн тусламж үзүүлэх дотоодын зөвлөхийг сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-08-01   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-05-23

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/010 Засгийн газрын гадаад бонд гаргах журам боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-05-30   11:00:00

Зарласан огноо: 2018-05-16

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/007 Төлбөр тооцооны системийн DvP/Т+2-н холбогдох журам, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-05-28   11:00:00

Зарласан огноо: 2018-05-14

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B21/CS/003 Улсын салбарын нягтлан бодох бүртгэл, аудитыг бэхжүүлэхэд бодлогын судалгаа хийж, зөвлөгөө өгөхөд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (багийн гишүүн)-ийг сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-05-21   10:00:00

Зарласан огноо: 2018-04-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B21/CS/002 Улсын салбарын нягтлан бодох бүртгэл, аудитыг бэхжүүлэхэд бодлогын судалгаа хийж, зөвлөгөө өгөхөд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх (багийн ахлагч)-ийг сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 2018-05-15   11:00:00

Зарласан огноо: 2018-04-27

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C11/CS/006 Даатгалын салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, холбогдох хууль тогтоомж, даатгалын салбарын зохицуулалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөхийг сонгон шалгаруулах

Дуусах огноо: 2018-05-16   11:00:00

Зарласан огноо: 2018-04-21

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C5/CS/006 Макро зохистой бодлогын тоон шинжилгээний болон үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг боловсруулах олон улсын зөвлөхийг сонгон шалгаруулах

Дуусах огноо: 2018-07-09   23:00:00

Зарласан огноо: 2018-06-25

Захиалагч: Монголбанк

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

133
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР