“ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ЧАДАВХ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭ” ЗӨВЛӨМЖИЙГ ОРЧУУЛАН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАНИЛЦУУЛАВ

2021-09-08

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зорилтот үр шим хүртэгчдийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор “Үр дүнд суурилсан чадавх хөгжүүлэх хүрээ” зөвлөмжийг орчуулан Монгол улсын Сангийн Яам, Хөдөлмөр Нийгмийн хамгааллын Яам, МонголБанк болон Санхүүгийн Зохицуулах хорооны холбогдох газар, хэлтсүүд зэрэг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад хүргүүлэв. Энэхүү хүрээ нь хөгжлийн тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн улс орны өөриймсөг хандлага, сэтгэлгээг төлөвшүүлэх явцыг үр дүнд суурилсан стратеги, хөгжлийн зураглалаар илэрхийлсэн иж бүрэн зөвлөмж бөгөөд Дэлхийн Банк 2009 онд боловсруулжээ. 

Жил бүр хандивлагчид хөгжиж буй орнуудын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадавхыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаанд 20 гаруй тэрбум долларыг зарцуулж байна. Эдгээр хүлээн авагч олон орны хувьд хөгжлийн зорилтоо оновчтой тодорхойлох, тэдгээрийг эрэмбэлэх, гарсан үр дүнд үндэслэн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг шинэчлэх чадавх хязгаарлагдмал байгаа нь хөгжлийн явцад тулгарч буй томоохон саад, бэрхшээлүүдийн нэг юм. 

Дэлхийн өндөр хөгжилтэй, хөгжиж буй 100 гаруй орнууд гарын үсэг зуран нэгдсэн тусламжийн үр ашгийг сайжруулах Парисын тунхаглалд “ . . . хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд төлөвлөх, удирдах, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох чадвар чухал” болохыг тэмдэглэжээ. 

Энэхүү тунхагт хөгжиж буй орнуудын чадавхыг хөгжүүлэх явдал нь хөгжлийн стратегийн цөм зорилт хэмээн онцлов. Түүнчлэн “чадавх”-ыг түлхүүр солилцох гэрээ мэт гаднаас шууд бэлнээр оруулах боломжгүй бөгөөд энэ нь хандивлагч болон тэдний мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, арга техникийн дэмжлэгтэйгээр дотоод санал, санаачилгаар өрнөдөг үйл явц юм хэмээн үзэж байна. 

         

Үр дүнд суурилсан чадавх хөгжүүлэх хүрээ дараах үе шатаар харилцан хамааралтай, системтэй хөгжих боломжийг бүрдүүлдэг. Үүнд: 

  • Чадавхыг үнэлэн гол хүндрэл үүсэж буй асуудал, хэрэгцээг тодорхойлно
  • Хөтөлбөрийн бүрэн хэрэгжилтийн явцад оролцогч талуудыг идэвхжүүлэх, доороос хөтлөгдсөн санал санаачилгыг дэмжинэ 
  • Иргэд олон нийт, бүс нутаг, улс орны хэмжээнд ашиглах чадавхыг хөгжүүлэх стратегийг тодорхойлно
  • Хөтөлбөрийн загварт үйл явцыг хянах үзүүлэлтүүдийг шигтгэн, шаардлагатай тохиолдолд хувьсан өөрчлөгдөх менежментийн хүрээнд хөтөлбөрийг шинэчлэх боломж бүрдэнэ
  • Хөтөлбөрийн хүрсэн үр дүн болон үр дүнд чиглэсэн бодит хэрэгжилтийг хэмжинэ
  • Олон төрлийн оролцогч талууд, мэргэжилтнүүд, хандивлагчидтай үр дүнтэй харилцах суурийг бүрдүүлнэ
  • Хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд юу нь болж, юун болохгүйг байгааг тодорхойлох, харьцуулан дүгнэх боломжийг бүрдэнэ

                          

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад зөвлөмжийг танилцуулах нь хандивлагч болон хэрэгжүүлэгч, оролцогч талууд ижил ойлголттой болох, төслийн хүрээнд зохион байгуулж буй техникийн туслалцаа, чадавх хөгжүүлэх үйл ажиллагаануудын уялдааг сайжруулах нөхцөл бүрдэх юм. 

Орчуулгын pdf хувилбарыг энд дарж татаж авна уу.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2021-09-24

2021 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохицуулагч зөвлөхүүдэд зориулсан “Төслийн хэрэгжилтийн явц” уулзалт, хэлэлцүүлгийг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээний гол зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцыг дэд бүрэлдэхүүн тус бүрээр нарийвчлан ярилцах, цаашид хэрэгжилтийн явцыг хурдасгахад анхаарах асуудлуудаар санал солилцох явдал байв. Уулзалт, хэлэлцүүлгийн хүрээнд дараах асуудлуудаар мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Үүнд: 

ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ШИНЭЧЛЭЛ, ЦАХИМ АРХИВЫН СИСТЕМД ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СИСТЕМҮҮДИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

2021-09-22

Монгол Улсын Сангийн яамны цахим системүүдийг сайжруулах зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ БОЛОВСРУУЛАН, БАТЛУУЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭВ

2021-09-15

Удирдлагын үр ашигтай арга барил, туршлага нэвтрүүлэх, төлөвлөх, тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог хөгжүүлэх замаар төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх тэргүүн чиглэлийг Сангийн яам баримтлан ажиллаж байна.

“ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ЧАДАВХ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭ” ЗӨВЛӨМЖИЙГ ОРЧУУЛАН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАНИЛЦУУЛАВ

2021-09-08

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зорилтот үр шим хүртэгчдийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор “Үр дүнд суурилсан чадавх хөгжүүлэх хүрээ” зөвлөмжийг орчуулан Монгол улсын Сангийн Яам, Хөдөлмөр Нийгмийн хамгааллын Яам, МонголБанк болон Санхүүгийн Зохицуулах хорооны холбогдох газар, хэлтсүүд зэрэг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад хүргүүлэв. Энэхүү хүрээ нь хөгжлийн тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн улс орны өөриймсөг хандлага, сэтгэлгээг төлөвшүүлэх явцыг үр дүнд суурилсан стратеги, хөгжлийн зураглалаар илэрхийлсэн иж бүрэн зөвлөмж бөгөөд Дэлхийн Банк 2009 онд боловсруулжээ. 

ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАГЧДАД ЗОРИУЛАН МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ БЭЛТГЭН ХҮРГЭЖ БАЙНА

2021-09-01

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь Макро эдийн засгийн бодлогын арга, хэрэгсэл; судалгааны чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэст амжилттай хэрэгжиж байна. Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэст төслөөс үзүүлж буй дэмжлэгийн нэг үндсэн чиглэл нь макро эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд болон дотоодын ижил төстэй байгууллагуудын хэмжээнд шинээр нэвтэрч буй болон үр дүнтэй ашиглагдаж буй загвар; арга, хэрэгслүүдийг шинээр нэвтрүүлэх буюу өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ ХЭВЛЭГДЭВ

2021-08-25

"Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд СЗХ-ны ‘байгууллагын чадавх’-ыг (institutional capacity) хөгжүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлж байна. 

Бусад мэдээ »