ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАГЧДАД ЗОРИУЛАН МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ БЭЛТГЭН ХҮРГЭЖ БАЙНА

2021-09-01

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь Макро эдийн засгийн бодлогын арга, хэрэгсэл; судалгааны чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэст амжилттай хэрэгжиж байна. Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэст төслөөс үзүүлж буй дэмжлэгийн нэг үндсэн чиглэл нь макро эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд болон дотоодын ижил төстэй байгууллагуудын хэмжээнд шинээр нэвтэрч буй болон үр дүнтэй ашиглагдаж буй загвар; арга, хэрэгслүүдийг шинээр нэвтрүүлэх буюу өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. 

Энэ ажлын хүрээнд дотоодын зөвлөх ДСЕТ (Динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар) загвар хөгжүүлэн үйлдвэрлэлийн зөрүү, инфляцын хазайлт, хүүний түвшний өөрчлөлт, экспорт болон валютын ханшийн хэлбэлзэл гэсэн таван үзүүлэлтийн хүрээнд 2000-2019 оны улирлын тоон мэдээллийн өгөгдөлд тулгуурлан сүүлийн жилүүдэд манай оронд тохиолдсон эдийн засгийн уналт болон сэргэлтийн үеүүдэд төсөв, мөнгөний бодлогын хамааралтай бодлогын шийдвэрүүд хэрхэн харилцан нөлөөлснийг тодорхойлсон. 

Түүнчлэн ОУВС-гийн “Засгийн газрын санхүүгийн статистикийн гарын авлага 2014”-г ашиглан төсвийн үзүүлэлтүүдийг тооцон макро эдийн засгийн шинжилгээ хийх гарын авлага боловсруулах ажлыг дотоодын зөвлөх хийж гүйцэтгэлээ. Энэ мэтчилэн макро эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээний загвар; арга, хэрэгслийн хөгжүүлэх хүрээнд төслийн дэмжлэгтэйгээр нийт 9 бүтээгдэхүүн гараад байна. Эдгээр бүтээгдэхүүн нь Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтсийн судалгааны чадавхыг бэхжүүлэхэд бодит дэмжлэг болж чадлаа. Үүний нэг жишээ бол тус хэлтсээс санаачлан улирлан тутам бэлтгэн хэвшүүлж буй ЭДИЙН ЗАСГИЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН юм. 


Энэ тайлан нь төсвийн бодлогын үүднээс макро эдийн засгийг 1) Бодит сектор; 2) Төсвийн сектор; 3) Мөнгө, санхүүгийн сектор; 4) Гадаад сектор гэж 4 ангилан тус бүрд нь өнгөрсөн улиралд болсон чухал үйл явдлууд, тэдгээрийн үзүүлсэн нөлөө, хүргэсэн учир шалтгааны талаар тайлбарлан бичиж, авбал зохих арга хэмжээний тухай бодлогын зөвлөмж өгдөг. 

Жишээлбэл, Төсвийн сектор бүлэг нь “Төсвийн бодлого”, “Төсвийн тогтвортой байдал” гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Төсвийн бодлого хэсэгт Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд бүрэлдэхүүн хэсэг, төсвийн ерөнхийлөн захирагч тус бүрээр ангилан шинжилгээ хийдэг бол Төсвийн тогтвортой байдал хэсэгт Төсвийн тогтвортой байдлын хүрээнд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцэл, Засгийн газрын нийт өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргадаг. Мөн дэлхийн эдийн засгийн талаарх тойм мэдээлэл, бодлого боловсруулагчдын хувьд анхаарах асуудлын талаар 5 дахь бүлгээр оруулжээ. 


Эдийн засгийн амьдралд болж өнгөрсөн үйл явдлыг ийнхүү төсвийн бодлогын ач холбогдлын хүрээнд шинжлэн тайлагнадаг болсон нь дараахь ач холбогдолтой. Үүнд: 

  1. Төсвийн бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг нь хангахад оролцож буй албан хаагчид макро эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын хандлагын талаар ижил түвшинд мэдээлэлтэй байна;
  2. Өмнөх улирлын шинжилгээний үе дэх макро эдийн засгийн нөхцөл байдал шинэ тайлант хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харьцуулан дүгнэлт хийнэ;
  3. Макро эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн талаарх төсөөлөлд өөрчлөлт оруулж болохуйц эрсдэлүүдийг тодорхойлж, шинээр үүссэн нөхцөл байдал, эдийн засгийн шокийн эсрэг хэрхэн хариу авбал зохилтой талаар бодлогын зөвлөмж гаргадаг болно;
  4. Бодлого боловсруулагчид макро эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн ирээдүйн хандлагын талаар илүү тодорхой мэдээлэлтэй байна;
  5. Макро эдийн засгийн нөхцөл байдал төсвийн бодлогын хэрэгжилт, төлөвлөлтөнд хэрхэн нөлөөлөх асуудлаар илүү зохион байгуулалттай, үр дүнтэйгээр хэлэлцэнэ;
  6. Макро эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаарх түүхэн мэдээллийн сан тайлан хэлбэрээр бүрдэнэ. 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2021-09-24

2021 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохицуулагч зөвлөхүүдэд зориулсан “Төслийн хэрэгжилтийн явц” уулзалт, хэлэлцүүлгийг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээний гол зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцыг дэд бүрэлдэхүүн тус бүрээр нарийвчлан ярилцах, цаашид хэрэгжилтийн явцыг хурдасгахад анхаарах асуудлуудаар санал солилцох явдал байв. Уулзалт, хэлэлцүүлгийн хүрээнд дараах асуудлуудаар мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Үүнд: 

ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ШИНЭЧЛЭЛ, ЦАХИМ АРХИВЫН СИСТЕМД ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СИСТЕМҮҮДИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

2021-09-22

Монгол Улсын Сангийн яамны цахим системүүдийг сайжруулах зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ БОЛОВСРУУЛАН, БАТЛУУЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭВ

2021-09-15

Удирдлагын үр ашигтай арга барил, туршлага нэвтрүүлэх, төлөвлөх, тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог хөгжүүлэх замаар төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх тэргүүн чиглэлийг Сангийн яам баримтлан ажиллаж байна.

“ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ЧАДАВХ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭ” ЗӨВЛӨМЖИЙГ ОРЧУУЛАН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАНИЛЦУУЛАВ

2021-09-08

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зорилтот үр шим хүртэгчдийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор “Үр дүнд суурилсан чадавх хөгжүүлэх хүрээ” зөвлөмжийг орчуулан Монгол улсын Сангийн Яам, Хөдөлмөр Нийгмийн хамгааллын Яам, МонголБанк болон Санхүүгийн Зохицуулах хорооны холбогдох газар, хэлтсүүд зэрэг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад хүргүүлэв. Энэхүү хүрээ нь хөгжлийн тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн улс орны өөриймсөг хандлага, сэтгэлгээг төлөвшүүлэх явцыг үр дүнд суурилсан стратеги, хөгжлийн зураглалаар илэрхийлсэн иж бүрэн зөвлөмж бөгөөд Дэлхийн Банк 2009 онд боловсруулжээ. 

ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАГЧДАД ЗОРИУЛАН МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ БЭЛТГЭН ХҮРГЭЖ БАЙНА

2021-09-01

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь Макро эдийн засгийн бодлогын арга, хэрэгсэл; судалгааны чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэст амжилттай хэрэгжиж байна. Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэст төслөөс үзүүлж буй дэмжлэгийн нэг үндсэн чиглэл нь макро эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд болон дотоодын ижил төстэй байгууллагуудын хэмжээнд шинээр нэвтэрч буй болон үр дүнтэй ашиглагдаж буй загвар; арга, хэрэгслүүдийг шинээр нэвтрүүлэх буюу өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ ХЭВЛЭГДЭВ

2021-08-25

"Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд СЗХ-ны ‘байгууллагын чадавх’-ыг (institutional capacity) хөгжүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлж байна. 

Бусад мэдээ »