ТӨЛБӨР ТООЦООГ ЦАХИМЖУУЛАХ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН САН СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-05-25

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн сангийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг цахимжуулах, хөгжлийн шинэ шатанд гаргах санаачилгуудыг дэмжин ажиллаж байна. 

Энэ ажлын хүрээнд Сангийн яамны Төрийн сангийн газраас төлбөрийн гүйлгээний баримтын баталгаажуулалтыг бүхэлд нь цахимаар гүйцэтгэж, хянах боломж бүрдүүлэх “Эрхийн бүртгэлийн сан” www.finance.gov.mn системийг хөгжүүлж, системийн эхний хувилбарыг ашиглалтад оруулав. Эрхийн бүртгэлийн сан системийг нэвтрүүлснээр төлбөр тооцоог цаасан сууриас цахим хэлбэрт шилжүүлж, цахим гүйлгээг аюулгүй байдал, нууцлалыг хангасан нэг удаагийн нууц үг ашиглан баталгаажуулах, гүйлгээний явцыг цахимаар хянаж хяналтыг сайжруулах, төсөвт байгууллагын ажилтан төрийн санд биечлэн ирэлгүйгээр зайнаас гүйлгээ хийх боломж бүрдүүлэх зэрэг нь төрийн сангийн үйл ажиллагааны шинэчлэлийн чухал хэсэг болох юм. Системийн хөгжүүлэлтийг Сангийн яамны харьяа Гааль, татвар санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв, нэвтрүүлэлтийг Сангийн яамны төслийн баг хариуцан ажиллаж байна. 

 

Уг системийн эхний хувилбарыг 2020 оны 12 сард ашиглалтад оруулж, системд 4,441 төсөвт байгууллагын 8,305 эрх бүхий албан тушаалтныг бүртгэн авч, тэдгээрийн мэдээлэлд автоматаар болон гараар өөрчлөлт оруулах, эрх бүхий албан тушаалтныг баримт бичигт тохиргоо хийх, албан тушаалтныг бүртгэн авч, тэдгээрийн гарын үсгийг баталгаажуулах мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэв. Эрхийн бүртгэлийн сан систем нь Төрийн албаны зөвлөлийн Хүний нөөцийн удирдлагын систем (ХНУС), Татварын Ерөнхий газрын Татварын удирдлагын нэгдсэн систем (ТУНС), Төрийн сангийн үндсэн систем болох Засгийн газрын удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-тай веб сервисээр холбогдон мэдээллийн сан дахь бүртгэлийг шинэчлэх боломжтой бөгөөд системийг бүх шатны төрийн сангийн 974 системийн хэрэглэгч идэвхтэй ашиглаж байна. Нэвтрүүлэлт хариуцсан төслийн баг системийн хэрэглэгч нарт өдөр тутмын дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ системийн хэрэглэгч нарт зориулан оны эхнээс нийт 6 удаагийн сургалтыг цахимаар зохион байгуулав.

 

2021 оны эхний хагас жилд багтаан системийн дараагийн шатны нэвтрүүлэлт буюу Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем (ТАЦНС)-тай холбогдон, баталгаажуулах эрх бүхий хэрэглэгчийн бүртгэлийг тулгах, цалингийн гүйлгээг цахимаар баталгаажуулах, баталгаажуулалтын лог тайлан харах зэрэг хөгжүүлэлтүүд хийгдэж, туршилтын үйл ажиллагаа идэвхтэй явагдаж байна. Цаашид Эрхийн бүртгэлийн сан нь Валютын систем буюу гадаад валютын гүйлгээний систем, Төрийн сангийн нэгдсэн портал системүүдтэй холболт үүсгэж, тус системээр явагдах төрийн сангийн цахим төлбөрийн гүйлгээг баталгаажуулахад ашиглагдана.  


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ

2021-06-08

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл” болон “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд татварын хууль тогтоомжийг уялдуулан шинэчлэхэд чиглэгдсэн техникийн туслалцаа, чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг тус яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар үе шаттай төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 

БАНКНЫ БУС САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА

2021-06-02

Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) Дэлхийн Банкны "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд СЗХ-ны зохицуулалтын салбар болох банкны бус санхүүгийн зах зээлүүдийн хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, СЗХ-ны байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 

ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2021-05-28

2021 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан “Төслийн хэрэгжилтийн явц” сургалтыг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж зохион байгуулав. Энэхүү сургалтын зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцыг бүрэлдэхүүн тус бүрээр нарийвчлан ярилцах, санал зөвлөмж солилцох боломжийг бүрдүүлэх явдал байв. Сургалтын хүрээнд дараах асуудлуудаар мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Үүнд: 

ТӨЛБӨР ТООЦООГ ЦАХИМЖУУЛАХ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН САН СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-05-25

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн сангийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг цахимжуулах, хөгжлийн шинэ шатанд гаргах санаачилгуудыг дэмжин ажиллаж байна. 

ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХАД МАТЕМАТИК ЗАГВАРЧЛАЛЫГ АШИГЛАЖ БАЙНА

2021-05-19

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН АРГА, ХЭРЭГСЭЛ; СУДАЛГААНЫ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс нь төсвийн бодлого боловсруулахад эдийн засгийн математик загварчлалыг илүү бүтээлчээр ашиглах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ХҮСЭЛТЭЭР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН СИСТЕМИЙГ САЙЖРУУЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР ЦАХИМ УУЛЗАЛТ БОЛОВ

2021-05-13

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн Нийгмийн хамгааллын системийг сайжруулах бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкны хүсэлтээр цахим уулзалтыг 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдав.

Бусад мэдээ »