ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН БОЛОН САНХҮҮГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СИСТЕМИЙГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА

2021-03-24

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн A3.1 Өрийн удирдлагын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх бүрэлдэхүүний хүрээнд Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Өрийн удирдлагын хэлтсийн Өрийн удирдлагын болон санхүүгийн шинжилгээний систем (ДМФАС)-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, автоматжуулах мөн эцсийн хэрэглэгчид зориулсан сургалт болон системийн гарын авлага боловсруулан хөгжүүлж байна.

 

ДМФАС системийн үйл ажиллагааг сайжруулах, автоматжуулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлуудаас дурдвал:

  • ДМФАС системийн шинэ хувилбарууд болох 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4.1, 6.1.4.2 хүртэл 8 удаагийн хувилбар  дээшлүүлэн шинэчлэлтийг хийж нэмэлт модуль функцүүдийг нэмснээр зарим модулиудын дутагдалтай алдааг засан, өрийн мэдээллийг илүү тодорхой бүртгэж, нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх боломж бүрдсэн.
  • ДМФАС системийн аюулгүй тогтмол ажиллагааг дэмжих мөн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд системийн өгөгдлийн сангийн орчин, программын орчин болон өгөгдлийн сангийн нөөцлөлтийн орчныг тусдаа физик сервер гарган байршуулснаар илүү найдвартай мэдээллийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан. Мөн өгөгдлийн сангийн нөөцлөлтийн орчныг давхар Үндэсний дата төв дээр долоо хоногийн давтамжтай автоматаар байршуулах ажил хийгдсэн.

                                                                    

ДМФАС системийн эцсийн хэрэглэгчийн эрхийн тохиргоог Өрийн удирдлагын хэлтсийн үйл ажиллагааны бүтэц болон бусад байгууллагуудын системийг ашиглах, өөрт хамааралтай эрхийн зохицуулалтыг модуль тус бүрээр Харах, Ажиллуулах, Үүсгэх, Засах, Устгах гэсэн 5 хандалтаар хэрэглэгчийн Контрол Аксесс Матрицыг зохион байгуулсан. 

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө ДМФАС системийг 3-5 хүн хэрэглэдэг байсан бол уг эрхийн матрицаар системд 22 төрлийн эцсийн хэрэглэгчийн групп үүсгэн нийтдээ Сангийн яамны 4 газар, Монголбанк, Гадаад хэргийн яам, Үндэсний статистикийн хороо, Тусгай сангуудын нийтдээ 55 эцсийн хэрэглэгч хамрагдан ДМФАС системийг ашиглаж байна.

Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын Б193 тоот тушаалаар Засгийн Газрын Санхүүгийн Нэгдсэн Мэдээллийн Систем хөгжүүлэх ажлын хүрээнд ДМФАС системийг Сангийн яамны бусад системтэй холбох мэдээллийн уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг эхлүүлсэн. 

Энэхүү ажлын хүрээнд Шилэн данс, E-Balance, GFMIS, E-Report, Fiscal, FISCUS гэсэн Сангийн яамны 6 системтэй ДМФАС системийг холбох шаардлага тодорхойлон мэдээллийн төрөл категориудыг тодорхойлж баталгаажуулсан ба Сангийн яамны Төрийн сангийн газрын FISCUS системтэй өгөгдлийн урсгалын API (Вэб сервис)-ээр холбосноор гадаад, дотоод өрийн хэрэгслүүдийн эргэн төлөх үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн мэдээллийг FISCUS систем ДМФАС системээс автоматаар татан төлбөрийн мэдэгдлийн үйл явц автоматажсан. Цаашлаад үргэлжлүүлэн хөгжүүлж Төрийн сангийн газраас өрийн эргэн төлөлтийн мэдээлэл баталгаажсан тохиолдолд FISCUS системээс автоматаар мэдээллийг ДМФАС систем рүү бүртгэх холболтын ажил эхлэн хөгжүүлэлтийн ажил явагдаж байна.
ДМФАС систем болон ӨУХ-ийн үйл ажиллагааг автоматжуулах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж хэрэгжүүлж байна:
- Монголбанкны албан ёсны валютын ханшийн мэдээг ДМФАС систем рүү автоматаар бүртгэх консол программ хөгжүүлэн нэвтрүүлсэн. Валютын ханшийн мэдээг автоматаар бүртгэж оруулснаар мэдээллийн бүртгэлийн хоцрогдол болон үнэн зөв байдлын эрсдэл байхгүй болсон,
- ӨУХ-ийн үйл ажиллагаанд зориулан Сангийн яамны Оффис 365-ын SharePoint, Flow, Planner программ ашиглан Гадаад дотоод зээл, Дамжуулан зээлийн, Гадаад дотоод  бондын  эргэн төлөлтийн сануулга өгөх үүднээс хэлтсийн ажилтнуудад 30 хоног, 7 хоног, 3 хоногийн өмнөөс автоматаар мэйл сануулга өгөх, хэлтсийн дундын календарь дээр нийтлэх мөн хариуцсан ажилтан дээр ажлын даалгаврыг Planner программ дээр автоматаар үүсгэх флов программ бичиж хөгжүүлэн ажиллуулсан, 
Цаашлаад эдгээр мэйл сануулгыг ДМФАС системийн өгөгдлийн сантай холбон бүрэн автомат болгохоор сайжруулалт хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна. Ингэснээр зээлийн эргэн төлөлтийн хоцрогдол үүсгэх эрсдэл тодорхой хэмжээгээр багасах давуу талтай,
- Зээлжих зэрэглэлийн үзүүлэлтүүдийн мэдээллийг ДМФАС систем рүү автоматаар бүртгэх судалгааны ажил хийгдэж байна. Зээлжих зэрэглэлийн мэдээг автоматаар бүртгэж оруулснаар мэдээллийн бүртгэлийн хоцрогдол болон үнэн зөв байдлын эрсдэл байхгүй болох давуу талтай.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »