ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН БОЛОН САНХҮҮГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СИСТЕМИЙГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА

2021-03-24

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн A3.1 Өрийн удирдлагын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх бүрэлдэхүүний хүрээнд Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Өрийн удирдлагын хэлтсийн Өрийн удирдлагын болон санхүүгийн шинжилгээний систем (ДМФАС)-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, автоматжуулах мөн эцсийн хэрэглэгчид зориулсан сургалт болон системийн гарын авлага боловсруулан хөгжүүлж байна.

 

ДМФАС системийн үйл ажиллагааг сайжруулах, автоматжуулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлуудаас дурдвал:

  • ДМФАС системийн шинэ хувилбарууд болох 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4.1, 6.1.4.2 хүртэл 8 удаагийн хувилбар  дээшлүүлэн шинэчлэлтийг хийж нэмэлт модуль функцүүдийг нэмснээр зарим модулиудын дутагдалтай алдааг засан, өрийн мэдээллийг илүү тодорхой бүртгэж, нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх боломж бүрдсэн.
  • ДМФАС системийн аюулгүй тогтмол ажиллагааг дэмжих мөн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд системийн өгөгдлийн сангийн орчин, программын орчин болон өгөгдлийн сангийн нөөцлөлтийн орчныг тусдаа физик сервер гарган байршуулснаар илүү найдвартай мэдээллийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан. Мөн өгөгдлийн сангийн нөөцлөлтийн орчныг давхар Үндэсний дата төв дээр долоо хоногийн давтамжтай автоматаар байршуулах ажил хийгдсэн.

                                                                    

ДМФАС системийн эцсийн хэрэглэгчийн эрхийн тохиргоог Өрийн удирдлагын хэлтсийн үйл ажиллагааны бүтэц болон бусад байгууллагуудын системийг ашиглах, өөрт хамааралтай эрхийн зохицуулалтыг модуль тус бүрээр Харах, Ажиллуулах, Үүсгэх, Засах, Устгах гэсэн 5 хандалтаар хэрэглэгчийн Контрол Аксесс Матрицыг зохион байгуулсан. 

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө ДМФАС системийг 3-5 хүн хэрэглэдэг байсан бол уг эрхийн матрицаар системд 22 төрлийн эцсийн хэрэглэгчийн групп үүсгэн нийтдээ Сангийн яамны 4 газар, Монголбанк, Гадаад хэргийн яам, Үндэсний статистикийн хороо, Тусгай сангуудын нийтдээ 55 эцсийн хэрэглэгч хамрагдан ДМФАС системийг ашиглаж байна.

Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын Б193 тоот тушаалаар Засгийн Газрын Санхүүгийн Нэгдсэн Мэдээллийн Систем хөгжүүлэх ажлын хүрээнд ДМФАС системийг Сангийн яамны бусад системтэй холбох мэдээллийн уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг эхлүүлсэн. 

Энэхүү ажлын хүрээнд Шилэн данс, E-Balance, GFMIS, E-Report, Fiscal, FISCUS гэсэн Сангийн яамны 6 системтэй ДМФАС системийг холбох шаардлага тодорхойлон мэдээллийн төрөл категориудыг тодорхойлж баталгаажуулсан ба Сангийн яамны Төрийн сангийн газрын FISCUS системтэй өгөгдлийн урсгалын API (Вэб сервис)-ээр холбосноор гадаад, дотоод өрийн хэрэгслүүдийн эргэн төлөх үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн мэдээллийг FISCUS систем ДМФАС системээс автоматаар татан төлбөрийн мэдэгдлийн үйл явц автоматажсан. Цаашлаад үргэлжлүүлэн хөгжүүлж Төрийн сангийн газраас өрийн эргэн төлөлтийн мэдээлэл баталгаажсан тохиолдолд FISCUS системээс автоматаар мэдээллийг ДМФАС систем рүү бүртгэх холболтын ажил эхлэн хөгжүүлэлтийн ажил явагдаж байна.
ДМФАС систем болон ӨУХ-ийн үйл ажиллагааг автоматжуулах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж хэрэгжүүлж байна:
- Монголбанкны албан ёсны валютын ханшийн мэдээг ДМФАС систем рүү автоматаар бүртгэх консол программ хөгжүүлэн нэвтрүүлсэн. Валютын ханшийн мэдээг автоматаар бүртгэж оруулснаар мэдээллийн бүртгэлийн хоцрогдол болон үнэн зөв байдлын эрсдэл байхгүй болсон,
- ӨУХ-ийн үйл ажиллагаанд зориулан Сангийн яамны Оффис 365-ын SharePoint, Flow, Planner программ ашиглан Гадаад дотоод зээл, Дамжуулан зээлийн, Гадаад дотоод  бондын  эргэн төлөлтийн сануулга өгөх үүднээс хэлтсийн ажилтнуудад 30 хоног, 7 хоног, 3 хоногийн өмнөөс автоматаар мэйл сануулга өгөх, хэлтсийн дундын календарь дээр нийтлэх мөн хариуцсан ажилтан дээр ажлын даалгаврыг Planner программ дээр автоматаар үүсгэх флов программ бичиж хөгжүүлэн ажиллуулсан, 
Цаашлаад эдгээр мэйл сануулгыг ДМФАС системийн өгөгдлийн сантай холбон бүрэн автомат болгохоор сайжруулалт хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна. Ингэснээр зээлийн эргэн төлөлтийн хоцрогдол үүсгэх эрсдэл тодорхой хэмжээгээр багасах давуу талтай,
- Зээлжих зэрэглэлийн үзүүлэлтүүдийн мэдээллийг ДМФАС систем рүү автоматаар бүртгэх судалгааны ажил хийгдэж байна. Зээлжих зэрэглэлийн мэдээг автоматаар бүртгэж оруулснаар мэдээллийн бүртгэлийн хоцрогдол болон үнэн зөв байдлын эрсдэл байхгүй болох давуу талтай.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМ ШҮҮХИЙН ЛАВЛАГААГ ЦАХИМААР АВДАГ БОЛЛОО

2021-05-05

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл төрийн худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг дэмжин ажиллаж байна. Цахим тендер шалгаруулалтад оролцогчдын чадавхыг үнэлэх зорилгоор худалдан авах ажиллагааны цахим системийг шат дараалалтайгаар бусад мэдээллийн сантай холбож байна. Төрийн байгууллагаас аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх лавлагаа, мэдээллийг цахим системээр дамжуулан солилцдог болсноор тендерт оролцогчид эдгээр баримт бичгийг бүрдүүлэхэд зарцуулдаг цаг, мөнгө хэмнэх ач холбогдолтой. Эдгээр холболтыг хийснээр тендерт оролцогчдын талаарх мэдээллийн эх үүсвэрээс авч, хуурамч материал бэлтгэн тендерт оролцох байдлаас сэргийлнэ. 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЦАЛИНГИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ БУСАД САНХҮҮГИЙН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМҮҮДТЭЙ АМЖИЛТТАЙ ХОЛБОГДЛОО

2021-04-28

Сангийн яам Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төсвийн байгууллагуудын орон тоо, цалин хөлсний төлөвлөлт, зардлын хуваарилалтад хяналт тавих зорилгоор Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем (ТАЦНС)-ийг хөгжүүлж, нэвтрүүлээд байна.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХӨГЖИЛ: “ТӨЛБӨРИЙН ЭСРЭГ НИЙЛҮҮЛЭЛТ/Т+2” ГОРИМ

2021-04-22

Монгол улсын Сангийн яам болон Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг сайжруулах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ зорилтын хүрээнд Засгийн газрын 2017 оны 299 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Санхүүгийн салбарыг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-т тусгагдсан “Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх арга хэмжээ”-г хэрэгжүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэн Монгол Улсын Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах дараах алхмууд хийгдлээ.

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ (EHALAMJ.MN) АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2021-04-21

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Цахим Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, түүний ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх нь нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх томоохон зорилтуудын нэг билээ. Энэ зорилтын хүрээнд Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь орон даяар салбарын чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны мэдээлэл, технологийн тогтолцоо, нөөцийг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧИД УЛСЫН СЕКТОРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЦАХИМ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭВ

2021-04-14

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд УСНББОУС-ын хэрэглээг бүрэн нэвтрүүлэх шинэчлэлийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Энэхүү шинэчлэлийн чухал алхмуудын нэг нь салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадавхыг тасралтгүй хөгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох боломж, нөхцөлийг цахим орчинд бүрдүүлэх явдал юм. 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛҮҮ ХЯЛБАР, ЭНГИЙН АРГААР ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2021-04-07

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”, Европын холбооны “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудын нэг чиглэл нь ТӨСВИЙН ТАЙЛАГНАЛ БА ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ явдал юм.

Бусад мэдээ »