“УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ҮНЭЛЭХ, ЭРЭМБЭЛЭХ, СОНГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ БА АРГАЧЛАЛУУД”, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2021-01-27

Дэлхийн банк, Сангийн яам хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд  Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2, 28 дугаар зүйлийн 28.11 дэх заалтын дагуу Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулах зорилтын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийн эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдлыг тооцох, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нийт зардлыг тооцох, аргачлал болон энэхүү үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг боловсруулан батлуулсан.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг эрэлт, хэрэгцээ, нийгмийн ач холбогдлын дагуу зөв сонгох, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ өгөх, эрэмбэлэхгүйгээс үүдэн зарим төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт удаашрах, санхүүжилтийн үр ашгийг бууруулах зэрэг нөхцөл байдал үүсдэг. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар нь төслийн зөвлөхүүдтэй хамтран  “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлж, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам”, “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төслийг дахин үнэлэх аргачлал”, “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийн эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдлыг тооцох аргачлал”, “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжүүлэх төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох аргачлал”, боловсруулж Сангийн сайдын 2018 оны 295 тоот тушаалаар батлуулсан.

Аргачлал нь одоогийн хууль эрх зүйн орчинд бүрэн нийцсэн, төсвийн төлөвлөлтийн цаглабарын дагуу ашиглагдах бөгөөд хөрөнгө оруулалтын жилийн төлөвлөлтийг дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлогуудтай уялдуулж боловсруулахаас гадна хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хийх чадавхыг сайжруулж байгаа нь давуу тал болж байгаа юм. Мөн төслүүдийн бүрэн өртгийг тооцох, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлснээрээ онцлог болсон. 

Мөн батлагдсан журмын хүрээнд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулах, санхүүжилтийг ил тод, шуурхай болгох, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд оролцогчдыг хариуцлагатай болгох, төсвийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх веб /www.publicinvestment.gov.mn/-д суурилсан, гар утасны “төсвийн хөрөнгө оруулалт” апликэйшн бүхий системийг хөгжүүлсэн бөгөөд олон нийтийн хэрэглээнд бүрэн нэвтрүүлж одоогоор 1,937 хэрэглэгч системийг ашиглаж байна.


Аргачлал болон цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 2019-2020 онд жил бүр “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын аргачлал, цахим системийг ашиглах”  сэдэвт сургалтыг улс орон даяар зохион байгуулсан бөгөөд үүнд аймаг, нийслэл, яамд болон бусад байгууллагуудын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт, санхүүжилт, тайлагналт хариуцсан албан хаагчид оролцсон байна.  

Санхүүжилтийн үйл ажиллагааг онлайн горимд шилжүүлсэн нь субьектив нөлөөнөөс сэргийлэх, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хэрэгжүүлэх, ил тод олон нийтийн оролцоог хангах мөн санхүүжилтийн үйл ажиллагааг илүү хариуцлагатай болгох том алхам хийгдэж төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулах нэг нөхцөл бий болсон.


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
АХМАД НАСТНЫ ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭВ

2021-02-24

Монгол улсын Сангийн яам болон Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд нийгмийн халамжийн үйлчилгээний шинэчлэлийн салшгүй хэсэг болсон асрамжийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тодорхой алхмууд хийгдэж байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН

2021-02-17

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд “Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн төсөл, арга хэмжээний мэдээллийн нэгдсэн сан”-ийн цахим систем /www.odamis.mof.gov.mn/-ийг шинэчлэн хөгжүүлж, 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна. 

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМД ГАР УТАСНААСАА НЭВТРЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2021-02-09

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн санхүүгийн удирдлага, мэдээллийн технологи, төсвийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэхэд чиглэсэн гол зорилтуудын хүрээнд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д гар утаснаас нэвтрэх боломжийг бүрдүүллээ. Энэ хүрээнд аж ахуй нэгжүүд гар утаснаасаа системд нэвтэрч 

ЗГСУМС-ИЙН ВЕБ СЕРВИС НЭВТРҮҮЛЖ ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ БОЛГОХ НЬ

2021-02-03

Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн гол зорилтуудын нэг нь “Засгийн газрын санхүү удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-ийн төсвийн хяналт тайлагналыг сайжруулах замаар төсвийн иж бүрэн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх” явдал юм. Сангийн яам нь Канадын Фрийбаланс компанийн хөгжүүлсэн ЗГСУМС системийг 2005 оноос эхлэн улс орон даяар төсвийн гүйцэтгэлийг хангах, төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд тасралтгүй хэрэглэж байгаа бөгөөд 2018 онд системийн веб суурьтай шинэчилсэн хувилбарыг үе шаттай нэвтрүүлсэн.

“УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ҮНЭЛЭХ, ЭРЭМБЭЛЭХ, СОНГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ БА АРГАЧЛАЛУУД”, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2021-01-27

Дэлхийн банк, Сангийн яам хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд  Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2, 28 дугаар зүйлийн 28.11 дэх заалтын дагуу Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулах зорилтын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийн эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдлыг тооцох, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нийт зардлыг тооцох, аргачлал болон энэхүү үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг боловсруулан батлуулсан.

САНГИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-01-18

Монгол Улсын Сангийн яамны хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

Бусад мэдээ »