САНГИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-01-18

Монгол Улсын Сангийн яамны хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

  • Сангийн яамны Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2019-2029 боловсруулах;
  • Хүний нөөцийн мэдээллийн систем /HRMIS/ шинэчлэн сайжруулах;
  • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн баталгааг хангах, эрүүл мэнд дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулах.

Хэрэгжүүлсэн ажлын хүрээнд дараах үр дүнд хүрсэн. Үүнд:

a) Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны А164 тоот тушаалаар “Сангийн яамны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2019-2029” батлагдав. Сангийн яамны эрхэм зорилго, зорилтуудыг биелүүлэх үйл ажиллагааны стратеги, хүний нөөцийн удирдлага, зорилго, хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх механизмыг энэ хөтөлбөрт тодорхойлсон.

b) “Хүний нөөцийн мэдээллийн систем” /HRMIS/-д үнэлгээ хийх, бусад системүүдтэй холбогдох уялдааг сайжруулах, цалингийн тооцооллын болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн модуль, шагналын систем зэргийг шинэчлэн хөгжүүлэх ажилд шаардлагатай гарын авлага, сургалтын материалыг боловсруулав.


c) Сангийн яамны хүний нөөцийн хөгжлийн урт хугацааны хөтөлбөрийн дагуу боловсон хүчний чадавхыг нэмэгдүүлэх, ажиллагсдын сэтгэл ханамж, тогтвортой ажиллах орчныг бүрдүүлэхээр дэд хөтөлбөрүүд боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны Б172 тоот тушаалаар “Эрүүл мэнд”, “Нийгмийн баталгаа” дэд хөтөлбөрийг батлуулав. Мөн яамны нийт албан хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, тэдний сурч боловсрох таатай орчныг бүрдүүлэхийн тулд сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж англи хэлний сургалт, ур чадвар олгох, мэргэшүүлэх сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулж байна.

ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ

2021-06-08

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл” болон “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд татварын хууль тогтоомжийг уялдуулан шинэчлэхэд чиглэгдсэн техникийн туслалцаа, чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг тус яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар үе шаттай төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 

БАНКНЫ БУС САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА

2021-06-02

Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) Дэлхийн Банкны "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд СЗХ-ны зохицуулалтын салбар болох банкны бус санхүүгийн зах зээлүүдийн хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, СЗХ-ны байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 

ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2021-05-28

2021 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан “Төслийн хэрэгжилтийн явц” сургалтыг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж зохион байгуулав. Энэхүү сургалтын зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцыг бүрэлдэхүүн тус бүрээр нарийвчлан ярилцах, санал зөвлөмж солилцох боломжийг бүрдүүлэх явдал байв. Сургалтын хүрээнд дараах асуудлуудаар мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Үүнд: 

ТӨЛБӨР ТООЦООГ ЦАХИМЖУУЛАХ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН САН СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-05-25

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн сангийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг цахимжуулах, хөгжлийн шинэ шатанд гаргах санаачилгуудыг дэмжин ажиллаж байна. 

ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХАД МАТЕМАТИК ЗАГВАРЧЛАЛЫГ АШИГЛАЖ БАЙНА

2021-05-19

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН АРГА, ХЭРЭГСЭЛ; СУДАЛГААНЫ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс нь төсвийн бодлого боловсруулахад эдийн засгийн математик загварчлалыг илүү бүтээлчээр ашиглах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ХҮСЭЛТЭЭР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН СИСТЕМИЙГ САЙЖРУУЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР ЦАХИМ УУЛЗАЛТ БОЛОВ

2021-05-13

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн Нийгмийн хамгааллын системийг сайжруулах бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкны хүсэлтээр цахим уулзалтыг 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдав.

Бусад мэдээ »