САНГИЙН ЯАМНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮДИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

2021-01-14

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Сангийн яамны мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх, сүлжээний бүтцийн шинэчлэл, аюулгүй байдал,  дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхэд чиглэгдсэн дараах ажлуудыг хийв. Үүнд:

  1. Монгол улсын хэмжээнд болон яаман дотор ашиглагдаж байгаа нийт системүүдэд анализ, дүн шинжилгээ хийх, тэдгээр системүүдийн харилцан холболтыг уялдуулан сайжруулах бичиг баримт боловсруулах;
  2. Системүүдийн өгөгдлийн сангийн зохион байгуулалт, бүтцийг сайжруулах, системийн удирдлагын хяналтыг сайжруулан виртуал төвийг шинээр үүсгэн, оновчтой зохион байгуулах; 
  3. Сүлжээний орчин, түүний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, шаардлагатай нэмэлт тоног төхөөрөмж шинээр суурилуулах;
  4. Сангийн яаманд тусгай зориулалтын системүүд болох дуудлага бүртгэлийн систем, цахим архив, сангийн яамны цахим хуудас, И-хуулга зэрэг системүүдийг шинэчлэн хөгжүүлэх; 
  5. Улсын хэмжээнд Төрийн сангийн сүлжээ, систем, түүнтэй холбогдох тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зэрэг болно.

Нэгдүгээрт: Системүүдэд хийгдсэн анализ, дүн шинжилгээ нь системүүдийн харилцан холболтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, бичиг баримтыг бэлэн болгоход дэмжлэг болсон бөгөөд энэ төлөвлөгөө,  бичиг баримтын дагуу тус ажлыг хэрэгжүүлэх дараагийн шатны ажлыг эхлүүлэв. Энэ ажил бүрэн хэрэгжсэнээр төсөвт болон төсвийн бус бүх байгууллагууд Сангийн яамны хүрээнд ашиглагдаж байгаа системүүдийг хялбар, шуурхай ашиглах, систем хооронд мэдээлэл гараар шивэгдэхгүй, хурдан шуурхай бөгөөд найдвартай дамжих давуу талтай болно.


Хоёрдугаарт: Сангийн яамны виртуал орчин болон дата төвийн зохион байгуулалт, өгөгдлийн сангийн хяналтын нэгдсэн системийг тохируулсан. Виртуал төвд өгөгдөл хадгалах, шаардлагатай нэмэлт дискүүдийг нэмж, нэн шаардлагатай системүүдийн шилжүүлгийг хийсэн. Эдгээр ажлын үр дүнд олон тусдаа салангид физик сервер дээр байсан программ болон өгөгдлийн сангууд нэгтгэгдэн, нэг дороос удирдахад илүү хялбар, үйл ажиллагааны хувьд илүү найдвартай болсон.
Гуравдугаарт: Сангийн яаманд хэрэглэгдэж буй утастай болон утасгүй сүлжээний орчныг сайжруулсан. Сүлжээний үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг шинээр зохион байгуулж, шинэ нэмэлт тоног төхөөрөмж суурилуулан, сүлжээний аюулгүй байдал болон хэвийн найдвартай үйл ажиллагааны нөөц холболтын тохиргоо (нэг төхөөрөмж нөгөө төхөөрөмжтэй уялдан ажиллаж шаардлагатай үед нэгнийгээ орлон ажиллах зарчим) шинэчлэлтүүдийг хийв. Мөн нэн шаардлагатай байгаа нэмэлт тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авч яамны сервер, мэдээллийн технологийн хүчин чадлыг бэхжүүлсэн.

Дөрөвдүгээрт: Сангийн яаманд тусгай зориулалтын системүүд болох дуудлага бүртгэлийн систем, цахим архив, сангийн яамны цахим хуудас болон И-хуулга программыг шинээр хөгжүүлсэн нь он оноор баазуудыг тусад нь авч явдаг байсан байдал засагдаж тайланг хурдан шуурхай гаргах боломж бүрдэв. Ингэснээр сангийн яамны төрийн сангийн газрын мэргэжилтнүүдийн ажлын бүтээмж эрс дээшилсэн. Мөн цахим архивын нэгдсэн систем боловсруулж файл хадгалах серверийн орчныг бүрдүүлж мэдээлэл найдвартай хадгалах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Тавдугаарт: Улсын хэмжээнд Төрийн сангийн сүлжээ, системийн найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш нийт 2200 аж ахуй нэгж, 4576 төсөвт байгууллагын 1,2 сая гаруй хэрэглэгч нар (давхардсан тоогоор) болон орон нутгийн антентай 11, шилэн кабелтай 334, 4G сүлжээний 25 сум, орон нутгийн төрийн сангийн сүлжээний төхөөрөмж зэрэгтэй холбоотой нийт 11,204 дуудлагыг хүлээн авч тулгамдсан асуудал, гэмтэл зэргийг цаг тухайд нь шийдвэрлэн ажилласан. Төслийн дэмжлэгтэйгээр дуудлагад хариулах, холбогдох арга хэмжээг шуурхай авах үүрэг бүхий дуудлагын операторуудыг ажиллуулснаар тулгамдсан асуудлыг богино хугацаанд шийдвэрлэн, мэдээлэл дамжих хурд сайжирч бүх дуудлагыг бүртгэж сар, улирал, жил тутам тайлан гаргадаг болсон.