МОНГОЛ УЛСАД АККРУЭЛ СУУРЬТ УСНББОУС-ЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТЫН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛААД БАЙНА

2022-11-30

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Монгол Улсад аккруэл суурьт Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт (УСНББОУС)-ыг нэвтрүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, эдийн засгийн шинэчилсэн ангилал болон дансны нэгдсэн жагсаалтын төслийг боловсруулаад байна. 

МОНГОЛ УЛСАД АККРУЭЛ СУУРЬТ УСНББОУС-ЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар улсын секторын байгууллагуудад УСНББОУС-ыг хэсэгчлэн удирдах боломжтой байдлаар гурван үе шаттайгаар хэрэглээнд жигд нэвтрүүлэхээр дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний төслийг дараах 2 үндсэн бүлэгтэй боловсруулж, бодлогын чиглэлээ тодорхойлсон. Үүнд: 

      1. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АККРУЭЛ СУУРЬТ ШИЛЖИХ ҮЕ ШАТУУД

Аккруэл суурьт УСНББОУС-ыг бүрэн нэвтрүүлснээр улсын секторын байгууллагын санхүүгийн тайлангийн чанарыг сайжруулах, байгууллагын нөөцийг зөв зохистой хуваарилах, ил тод байдлыг хангах, хариуцлагыг дээшлүүлэх ач холбогдолтой. Монгол Улсад аккруэл суурьт УСНББОУС-ыг 2022-2028 онд гурван үе шатаар бүх түвшинд нэгэн зэрэг нэвтрүүлэх стратеги төлөвлөгөө, замын зураглалыг боловсруулсан.

       2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АККРУЭЛ СУУРЬТ ШИЛЖИХ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурьт УСНББОУС-ыг нэвтрүүлэх шинэчлэлийн удирдлага, зохион байгуулалтыг программ хангамж, дансны нэгдсэн жагсаалт, чадавх бэхжүүлэлт, төслийн удирдлага гэсэн дөрвөн асуудлын хүрээнд тодорхойлсон ба эдгээр асуудал нь шилжилтийн үе шатуудад бүгдэд хамааралтай байна.


ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ

Төсвийн байгууллагын тайлагналыг аккруэл сууриар бэлтгэх зорилгоор УСНББОУС болон Засгийн Газрын Санхүүгийн Статистик (ЗГСС) 2014 стандартуудад нийцүүлэн дансны нэгдсэн жагсаалтын төслийг боловсруулсан. 

Энэхүү төсвийн зарлагын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналд ашиглах дансны нэгдсэн жагсаалтыг боловсруулахад төсвийн орлогын эдийн засгийн ангилал, зарлагын эдийн засгийн ангиллыг тус тус харгалзан үзэж, ЗГСС 2014 стандартын жишиг дансны нэгдсэн жагсаалт болон УСНББОУС-тай уялдуулсан. Ингэснээр Засгийн газрын санхүүгийн тайлагналыг аккруэл сууриар бэлтгэж, энэхүү тайлан дээр үндэслэн Засгийн газрын санхүүгийн статистикийн тайлан бэлтгэх боломж бүрдэж байна.

Одоогоор дээрх төслүүдийг хэлэлцүүлэх, санал, шүүмж авах шатандаа явж байна.


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ШИЛЭН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЦАХИМ ХУУДАС ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

2023-01-20

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”, Европын холбоо болон Дэлхийн банкны “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ зорилгоор Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсыг шинээр хөгжүүлж, 2023 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс нэвтрүүллээ. 

Төсөв, санхүүгийн системүүдийн Дундын сервис платформд шинэ систем, мэдээллүүд нэмэгдэж байна

2023-01-11

Монгол улсын Сангийн яам нь Монгол Улсад Засаглалыг Бэхжүүлэх төслийн хүрээнд 2022 онд Төсөв, санхүүгийн Дундын сервис платформыг (ДСП) хөгжүүлэн амжилттай нэвтрүүлсэн билээ. Уг платформ нь Сангийн яамны болон бусад байгууллагуудын бие даасан мэдээллийн системүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, тэдгээрийн хооронд хялбар, уян хатан шийдлээр, мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх үндсэн зорилготой. Мөн олон мэдээллийн систем, байгууллага хооронд давхардсан олон холболт, хөгжүүлэлт хийдэг асуудыг шийдвэрлэж нэгдсэн стандартад шилжүүлж хялбар, цэгцтэй, аюулгүй байдлыг бүрдүүлж байна.

“Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл”-ийн тухай хуулийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар баталлаа

2022-12-14

Монгол улсын Сангийн яам “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл”-ийн  тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлыг Европын Холбооны санхүүжилтээр Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төслийн техник туслалцааны хүрээнд дотоодын зөвлөх, хуульчидтай хамтран эхлүүлж, хуулийн төслийн  үзэл баримтлалыг батлуулж, хуулийн төслийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн барьсан. 

Сангийн яамны сүлжээний дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, системүүдийг шинэ дата төвд байршуулав

2022-12-12

Сангийн яам нь 2011 онд шинэ барилгад нүүж орсноос хойш тусгай зориулалтын серверийн өрөөнд сервер, сүлжээ болон системийн тоног төхөөрөмжөө байршуулан мэдээлэл технологийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн иржээ. Серверийн өрөөний уламжлалт зохион байгуулалт нь дата төвийн стандартыг хангаж чадаагүйгээс хэт халах, цахилгаан эрчим хүчний дутагдалд орох, биет аюулгүй байдлын хамгаалалт сулрах, үүнээс үүдэн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа алдагдах зэрэг эрсдэлүүдтэй байдаг. Эдгээр эрсдэлийг арилгах, бууруулахад стандартын шаардлага хангасан дата төв зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй олон улсын стандартад нийцсэн шинэ Дата төвийг Сангийн яам 2022 онд ашиглалтад оруулсан.

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ХОЛБОГДОХ ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛЫГ БОЛОВСРУУЛЖ БАЙНА

2022-12-06

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль 2010 онд анх батлагдсанаас хойш тус хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантай холбоотойгоор хуулийн хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгийн үнэлгээ, зохион байгуулалт, чанарын хяналтын асуудлаар холбогдох журам, аргачлалыг Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газраас шинэчлэн боловсруулж байна.   

МОНГОЛ УЛСАД АККРУЭЛ СУУРЬТ УСНББОУС-ЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТЫН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛААД БАЙНА

2022-11-30

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Монгол Улсад аккруэл суурьт Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт (УСНББОУС)-ыг нэвтрүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, эдийн засгийн шинэчилсэн ангилал болон дансны нэгдсэн жагсаалтын төслийг боловсруулаад байна. 

Бусад мэдээ »