ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛТАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦААРАЙ

2021-12-08

Монгол улсын Сангийн яам, Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн туслалцаатайгаар “Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам”-ыг боловсруулан Сангийн сайдын 2019 оны 132 дугаар тушаалаар батлуулан, худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д өөрчлөлт оруулан журмыг хэрэгжүүлж байна.

Энэ журам нь тендерт оролцогчдод тендер шалгаруулалтын материалыг ил болгож захиалагч тендер шалгаруулалтыг хуулийн дагуу зохион байгуулсан эсэхэд хяналт тавих зорилготой.

Журам хэрэгжиж эхлэснээс хойш 2020 онд 2,520 компани, 2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 3,196 компаниуд шалгарсан компанийн материалтай танилцаж захиалагчийн шийдвэр хуульд нийцсэн эсэхэд хяналт тавьж ажилласан байна.

Мэдээллийн ил тод байдал нэмэгдсэнээр хөндлөнгөөс хяналт тавих боломж нэмэгдэж захиалагчийн хууль бус үйлдэлд гомдол гаргах, нөгөө талаас үндэслэлгүй гомдол гаргаж тендер шалгаруулалтыг удаашруулдаг асуудлыг шийдвэрлэж чадсан.

Тус журам тендерт оролцогч нарт ямар боломж олгож байгаа вэ?

Тендерт оролцогч нар тухайн оролцсон тендер шалгаруулалтад ялсан компанийн материалтай танилцаж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн үү, захиалагчийн шийдвэр алдаатай байсан юм биш биз? гэдэг асуултанд хариулт авах боломжтой.

Хэзээ танилцаж болох вэ?

Тухайн тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдсэн цаг хугацаанаас хойш ажлын 5 хоногийн хугацаанд, шалгараагүй бусад оролцогч нь шалгарсан тендерийн нууцлаагүй хэсэгтэй танилцаж болно.

Захиалагч ямар үүрэгтэй вэ?

Захиалагчийн байгуулсан тендерийн үнэлгээний хороо тендер шалгаруулалтын үр дүн гарч, мэдэгдэл хүргүүлсэн өдрөөр “Худалдан авах ажиллагааны цахим систем” /www.tender.gov.mn/-д үр дүнгийн мэдээллийг үнэн зөв, алдаагүй, товч бөгөөд тодорхой оруулж нийтэлнэ. Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдсэн хугацааг “Худалдан авах ажиллагааны цахим систем” /www.tender.gov.mn/-ийн олон нийтэд зориулсан тендер шалгаруулалтын үр дүн цэснээс үзэх боломжтой.

Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байхдаа тендерт оролцогчийн заавал ил ирүүлэх ёстой мэдээллийг эсхүл нууцалж болох мэдээллийг тодорхой зааж өгнө.

Уламжлалт буюу цаасан хэлбэрээр зохион байгуулагдаж буй тендер шалгаруулалтын хувьд мөн адил албан хүсэлтийг үндэслэж, тухайн тендер шалгаруулалтад шалгарсан этгээдийн тендерийн материалын нууц биш хэсгийг танилцуулах үүрэгтэй.

Хэрэв шалгарсан тендерт оролцогчийн материалтай танилцах гэтэл идэвхгүй буюу үзэж болохгүй байвал яах вэ?

Тендерийн материалтай танилцах боломжит хугацаа дууссан буюу тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдсэнээс хойш ажлын 5-аас дээш хоног өнгөрсөн тохиолдолд материалтай танилцах боломжгүй байдаг.

Харин дээрх хугацаа дуусаагүй бол тухайн тендерийн материалыг бүхэлд нь нууцалж ирүүлсэн тохиолдолд энэ нь зөрчил юм. Захиалагч бүхэлд нь нууцалж ирүүлсэн тендерийг шалгаруулж, журам зөрчсөн гэх шалтгаанаар Сангийн яаманд гомдол гаргах боломжтой. Мөн тендерийн материалын нууцлах шаардлагагүй ч заавал ирүүлэх мэдээллийг нууцалж ирүүлсэн буюу ил байгаа хэсэгт байхгүй бол мөн гомдол гаргах бүрэн эрх тухайн тендерт оролцогч нарт нээлттэй. 

Анхаарах зүйлс

  • Тендерт оролцогч тендерийн материалаа бэлтгэн ирүүлэхдээ хэрэв тендерийн баримт бичигт нарийвчлан заагаагүй бол өөрийн байгууллагын болон ажилтнуудынхаа хувь хүний нууцад хамаарахаас бусад бүх мэдээллийг нууцлалгүй ирүүлнэ.
  • Мөн нууцалж буй материалаа тусад нь бэлтгэж, хамгийн эхний хуудсанд нууцалж буй шалтгаанаа үндэслэлтэйгээр тайлбарлах хэрэгтэй.
  • Шалгарсан тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендерийн материалтай танилцахдаа түүнийг хуулбарлан авах, өөр зорилгоор ашиглахыг хориглодог бөгөөд уг үйлдэл нь илэрвэл хуулийн хариуцлага хүлээлгэдэг.

Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журамтай эндээс танилцах боломжтой.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН МЭДЛЭГ, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГТ ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

2021-12-15

Монгол Улсын Сангийн яам Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтний чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 

ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛТАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦААРАЙ

2021-12-08

Монгол улсын Сангийн яам, Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн туслалцаатайгаар “Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам”-ыг боловсруулан Сангийн сайдын 2019 оны 132 дугаар тушаалаар батлуулан, худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д өөрчлөлт оруулан журмыг хэрэгжүүлж байна.

ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСӨВЛӨЛТӨД ШИЛЖИХ БЭЛТГЭЛ ХАНГАЖ БАЙНА

2021-12-01

Монгол улс төрийн санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах зорилт (2018-2022)-ын хүрээнд орцод суурилсан уламжлалт төсөвлөлтөөс гарц буюу үр дүнд чиглэсэн дунд хугацааны төсөвлөлтийг нэвтрүүлэхийг зорьж байна.

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ЗУУЧЛАЛЫН ВЭБ СЕРВИС ПЛАТФОРМ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭВ

2021-11-24

Монгол улсын Сангийн яам Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн техникийн туслалцаатайгаар Төсөв санхүүгийн зуучлалын вэб сервис платформ систем хөгжүүлж, ДМФАС системийг тус яамны бусад системтэй холбох мэдээллийн уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг эхлүүлсэн. 

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ШИНЭЧИЛЖ БАЙНА

2021-11-17

Манай улс 2000 оноос төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны тендер шалгаруулалтыг бие даасан хуулиар зохицуулж эхэлсэн. Хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгах, мэдээллийн ил тод байдал, иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх болон Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх, гэрээ шууд байгуулах аргачлал, шалгуурыг тодорхой болгох, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй иргэн, хуулийн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг дээшлүүлэх зэрэг зорилтод нийцүүлэн боловсруулсан байна.

МОНГОЛБАНК ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН АУДИТ ХИЙХ АРГА БАРИЛЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2021-11-10

Монголбанкны Дотоод аудитын газар нь Олон улсын валютын сангаас өгсөн “Олон улсын стандартыг мөрдөж буй өөр төв банкны ижил чиг үүрэг бүхий газрын үйл ажиллагаатай өөрийн үйл ажиллагааг харьцуулах” гэсэн зөвлөмжийн дагуу Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ авсан.

Бусад мэдээ »