МОНГОЛБАНК ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН АУДИТ ХИЙХ АРГА БАРИЛЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2021-11-10

Монголбанкны Дотоод аудитын газар нь Олон улсын валютын сангаас өгсөн “Олон улсын стандартыг мөрдөж буй өөр төв банкны ижил чиг үүрэг бүхий газрын үйл ажиллагаатай өөрийн үйл ажиллагааг харьцуулах” гэсэн зөвлөмжийн дагуу Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ авсан.

 

Энэхүү төслийн хүрээнд Монголбанкны Дотоод аудитын газар нь “Хөндлөнгийн чанарын үнэлгээ”-г ОУ-ын зөвлөх байгууллагаар хийлгэсэн бөгөөд үнэлгээний үр дүнд үндэслэн “Чанарын баталгаажуулалт ба сайжруулалтын хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах 2020-2023 оны дунд хугацааны төлөвлөгөө”-г боловсруулж Монголбанкны удирдлагад танилцуулж батлуулав. 


Тус төлөвлөгөөний дагуу Дотоод аудитын газраас дараах голлох ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:

  1. Дотоод аудитын газар нь ОУ-ын мэргэжлийн сертификаттай дотоод аудитортой болох зорилгын хүрээнд “Фаро Консалтинг” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу нийт 10 ажилтныг англи хэлний сургалтанд хамруулаад байна. 
  2. ОУ-ын зөвлөхтэй хамтран “Монголбанкны Дотоод аудитын дүрэм”-ийг олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэх хүрээнд эхний хувилбарыг боловсруулсан бөгөөд 2021 онд багтаан Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр батлуулж, үйл ажиллагаанд мөрдөж ажиллахаар төлөвлөөд байна.
  3. Монголбанкинд Мэдээллийн технологийн аудитыг хөгжүүлэх зорилгоор ОУ-ын зөвлөхтэй хамтран Мэдээллийн технологийн аудитын ерөнхий заавар, гарын авлагын эхний хувилбарыг боловсруулаад байна. Тус ерөнхий заавар, гарын авлагыг үйл ажиллагаанд мөрдөж эхлэхээс өмнө зөвлөхтэй хамтран Мэдээллийн технологийн аудитыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд үүний дараа ерөнхий заавар, гарын авлагыг дахин сайжруулах чиглэлээр ажиллах болно.

Төслийн цаашдын төлөвлөгөөнд 2023 он хүртэл мэргэшсэн дотоод аудитортой болох, CAAT аргачлалыг ашиглах, өгөгдлийн шинжилгээ хийх, өрсөлдөх чадварыг үнэлэх, оролцогч талуудын шинжилгээ хийх, дотоод чанарын үнэлгээ хийх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.

Энэхүү төслийн үр дүнд Монголбанкны дотоод аудитын үйл ажиллагаа нь олон улсын стандартад нийцэж, эрсдэлд суурилсан аудитыг хийж гүйцэтгэснээр нөөцийн зохистой хуваарилалтыг бий болгон, аудитыг эрсдэлтэй үйл ажиллагаанд төвлөрүүлэх бөгөөд энэ нь Монголбанкны өмнөө тавьсан зорилгоо биелүүлэхэд засаглал, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй байдлыг үнэлж, дүгнэн, сайжруулахад туслах замаар дэмжлэг үзүүлэх юм. 


МОНГОЛБАНКНЫ ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-05-09

Цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх “Шинэ сэргэлтийн бодлого” батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төрийн худалдан авах ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгжийн оролцох харилцааг хялбаршуулж зардлыг бууруулах, захиалагчийн шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах үе шат, хугацааг хэрэгжихэд ойлгомжтой болгох чиглэлээр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд дотоодын зөвлөхийн багийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулсан.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

2022-04-27

Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ) нь Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд "Компанийн засаглалын кодекс"-ийг 2022 оны 3 дугаар сард шинэчлэн баталсан. 

САНХҮҮГИЙН САЛБАР, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ

2022-04-20

Монгол Улсад 1990 онд анх шинээр үүссэн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил сүүлийн жилүүдэд огцом хурдацтай явагдаж буй бөгөөд үүнийг дагаад зөв зохистой хууль, эрх зүйн орчин болон төрийн бодлого, зохицуулалтыг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлж байхыг шаардаж байна.

ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

2022-04-13

Xөгжлийн томоохон төслүүдийг хувийн хэвшлийн оролцоо, хөрөнгө оруулалтад тулгуурлан хэрхэн урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх асуудал чухал бөгөөд үүнд төрийн зүгээс авах арга хэмжээ, бодлого болон хувийн хэвшлийн идэвх санаачлага, урт хугацааны түншлэлийн нэн тэргүүнд тавигдаж байна. 

Бусад мэдээ »