САНХҮҮГИЙН САЛБАР БОЛОН МАКРО ЗОХИСТОЙ БОДЛОГЫН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ТУСГАСАН ЗАГВАР ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2021-10-13

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Монголбанкны чадавхыг бэхжүүлэх замаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг сайжруулах зорилтыг дэвшүүлж, үе шаттай арга хэмжээ, техникийн туслалцааг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн хүрээнд Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газар БНЧУ-ын OGResearch судалгааны байгууллагатай хамтран “Санхүүгийн салбар болон макро зохистой бодлогын элементүүдийг тусгасан загвар хөгжүүлэх” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, эцэслэх шатанд ороод байна. 

Энэхүү төслийн үр дүнд санхүүгийн салбар буюу банкны секторын үзүүлэлтүүдийг тусгасан нээлттэй эдийн засгийн хагас бүтцийн болон динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загваруудыг хөгжүүлж, бодлогын олон төрлийн симуляци шинжилгээг боловсруулах боломжтой болно. Ингэснээр мөнгөний болон макро зохистой бодлогын шинжилгээг бодит болон санхүүгийн сектор хоорондын хамаарлыг тусган өргөтгөх, бодлогын нөлөөллийн шинжилгээний чанарыг сайжруулах замаар эдгээр бодлогын шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

Төсөл амжилттай хэрэгжсэнээр эдийн засаг, санхүүгийн салбар хоорондын харилцан хамаарал, гадаад орчны нөлөөг нарийвчлан тодорхойлох, мөнгөний болон макро зохистой бодлогын санхүүгийн салбар, эдийн засагт үзүүлэх бодит үр нөлөөг шинжилж, системийн эрсдэлийн шинжилгээ, стресс тестийн шинжилгээг хийх, бодлогын оновчтой шийдвэр гаргах явцад дэмжлэг үзүүлэх зэргээр санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой юм. 

Монгол Улсын санхүүгийн салбарын болон эдийн засгийн онцлог шинжийг тусгаж, параметрүүдийг нутагшуулан макро-санхүүгийн харилцан хамаарлыг илэрхийлэх бүтцийн загвар хөгжүүлж буй энэ ажил нь Монолбанкны хувьд анх удаа хийгдэж байгаагаараа онцлог юм. 

Төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш төслийн зөвлөх баг санхүүгийн салбар, банкны секторын үзүүлэлтүүдийг тусгасан макро-санхүүгийн хагас бүтцийн загварыг амжилттай хөгжүүлж, Монголбанкны ажилтнуудын мэргэшүүлэх сургалтыг 2 удаа цахимаар зохион байгуулаад байна. Мөн хагас бүтцийн загварыг санхүүгээр сектороор өргөтгөн ерөнхий тавил, калибраци, симуляци шинжилгээний үр дүнг Монголбанкны холбогдох удирдлагуудад танилцуулж, холбогдох санал, зөвлөмжийн хүрээнд загварыг сайжруулах ажлыг хийж дуусгав.

Төслийн дараагийн гол хэсэг болох бүтцийн Динамик Стохастик Ерөнхий Тэнцвэрийн загвар хөгжүүлэх ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд Монголбанкны ажилтнуудыг мэргэшүүлэх 3 дахь удаагийн сургалтыг энэ оны 10-11 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэхүү сургалтын хүрээнд санхүүгийн сектортэй, нээлттэй эдийн засгийн динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загварыг хөгжүүлж, параметрүүдийг тодорхойлох, нутагшуулах ажлыг эхний байдлаар хийж гүйцэтгэнэ. 


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛ УЛСАД “ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ТӨСӨВЛӨЛТ”-ИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТУРШИЛТЫН ҮЕ ШАТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.

2021-10-20

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн төлөвлөсөн үйл ажиллагааны нэг зорилт нь Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт (ЖМТ)-ийг нэвтрүүлэх үйл явцыг Монгол Улсад хийгдэж буй төрийн санхүүгийн удирдлага (ТСУ)-ын шинэчлэлд нэгтгэх явдал юм.

САНХҮҮГИЙН САЛБАР БОЛОН МАКРО ЗОХИСТОЙ БОДЛОГЫН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ТУСГАСАН ЗАГВАР ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2021-10-13

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Монголбанкны чадавхыг бэхжүүлэх замаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг сайжруулах зорилтыг дэвшүүлж, үе шаттай арга хэмжээ, техникийн туслалцааг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн хүрээнд Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газар БНЧУ-ын OGResearch судалгааны байгууллагатай хамтран “Санхүүгийн салбар болон макро зохистой бодлогын элементүүдийг тусгасан загвар хөгжүүлэх” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, эцэслэх шатанд ороод байна. 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД САНХҮҮГИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

2021-10-06

Дэлхийн банк Монгол улсын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах хамтын ажиллагааны хүрээнд ТСТББ төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд СЗХ-ны байгууллагын чадавхыг сайжруулах техник, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлууд хэрэгжүүлж байна. Энэ чиглэлээр СЗХ-ны даатгалын бодлого, зохицуулалтын газрыг чадавхжуулах зорилгоор СЗХ-ны даатгалын зах зээлийн хөгжлийн болон  зохицуулалтын бодлого боловсруулах ажил эрхэлдэг мэргэжилтнүүдийг олон улсын нэр хүнд бүхий Британийн Даатгалын Итгэмжлэгсэн Институтийн санхүүгийн мэргэжлээр өндөр түвшинд мэргэшүүлж итгэмжлэл, гэрчилгээ олгох сургалтад хамруулж байна. 

ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

2021-09-29

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь Санхүүгийн салбарын бодлогыг хөгжүүлэх чиглэлээр Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэст амжилттай хэрэгжиж байна. Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэст төслөөс үзүүлж буй дэмжлэгийн нэг үндсэн чиглэл нь даатгалын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах, даатгалын салбарын бодлогод олон улсын сайн загвар жишээг дотоодын онцлогт нийцүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. Энэ хүрээнд Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран даатгалын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах бодлогын хүрээнд Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Даатгалын зуучлалын тухай хууль, Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж байна. 

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2021-09-24

2021 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохицуулагч зөвлөхүүдэд зориулсан “Төслийн хэрэгжилтийн явц” уулзалт, хэлэлцүүлгийг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээний гол зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцыг дэд бүрэлдэхүүн тус бүрээр нарийвчлан ярилцах, цаашид хэрэгжилтийн явцыг хурдасгахад анхаарах асуудлуудаар санал солилцох явдал байв. Уулзалт, хэлэлцүүлгийн хүрээнд дараах асуудлуудаар мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Үүнд: 

ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ШИНЭЧЛЭЛ, ЦАХИМ АРХИВЫН СИСТЕМД ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СИСТЕМҮҮДИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

2021-09-22

Монгол Улсын Сангийн яамны цахим системүүдийг сайжруулах зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

Бусад мэдээ »