Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/B32-012 Сангийн яамны ажилтануудад сургалт орох зөвлөх компани Сантис англи хэлний сургалтын төв 55 567 800,00 MNT 2021-04-28
320012689 MATLAB программ хангамжийн лиценц худалдан авах Mathworks 123 891 912,00 MNT 2021-04-25
SFFSP/CS/B12-004 Монгол Улсын ЗГ-ын санхүүгийн статистикийн GFS2014-ийг хэрэгжүүлэхэд тэргүүлэх ач холбогдол бүхий үйл ажиллагааг тодорхойлох, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 38 756 056,00 MNT 2021-04-19
SFFSP/CS/A1-014 Хүн амын амьжиргааг хамгаалах, ядуурлыг бууруулах бодлогын зөвлөмж гаргах, ядуурлын үзүүлэлтийг төсөөлөх загвар, аргачлал боловсруулж, нэвтрүүлэх Дотоодын зөвлөх 42 742 350,00 MNT 2021-04-06
SFFSP/CS/B33-006 Одоогийн хууль тогтоомжид үндэслэн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, тайлангийн журмыг шинэчлэн боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 56 419 110,00 MNT 2021-04-06
SFFSP/CS/D1-012 Ядуу иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих зорилгоор "Ultra poor graduation model" шинэчилсэн загварын гарын авлага боловсруулах зөвлөх компани Дотоодын зөвлөх компани 34 191 480,00 MNT 2021-03-31
SFFSP/CS/D1-013 D1 дэд бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд өрхийн амьжиргааны "Proxy means testing and Means testing" түвшинг хэмжих аргачлал боловсруулах олон улсын зөвлөх үйлчилгээ Олон улсын зөвлөх 105 074 338,00 MNT 2021-03-24
SFFSP/CS/B21-015 Төсвийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлэх дэд бүрэлдэхүүн хэсгийн зөвлөх Дотоодын зөвлөх 24 696 497,00 MNT 2021-03-24