Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/A1-015 Монгол Улсын Засгийн газрын эрүүл мэндийг хамгаалах, эдийн засгийг сэргээх цогц төлөвлөгөөнд нийцсэн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг нэг дороос харах боломжийг олгох хэрэглэгчийн график интерфэйсийг хөгжүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 34 182 840,00 MNT 2021-08-30
SFFSP/D2/NC/002 Нийгмийн даатгалын шинэчлэлийн талаарх мэдээллийг ТВ-ээр олон нийтэд түгээх мэргэжлийн байгууллага Алсын Гэрэл ХХК 25 727 273,00 MNT 2021-08-20
SGM/CS/25-006 ТХХТ-ийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах дотоодын зөвлөх Бөххуягийн Мөнхтогтох 28 492 600,00 MNT 2021-08-18
SFFSP/CS/A2-010 Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх болон орлогыг дайчлах бусад арга хэмжээнүүдийг боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 39 885 440,00 MNT 2021-08-17
SFFSP/CS/C4-022 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах Дотоодын зөвлөх 19 948 388,00 MNT 2021-08-02
SFFSP/CS/C5-015 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль, эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Олон улсын зөвлөх 55 000,00 USD 2021-07-28
SGMP/23/GO/004 Зайнаас ашиглахад зориулсан МТ-ийн барааны худалдан авалт Ньюсоник ХХК 24 610 000,00 2021-07-07
SFFSP/CS/B22-022 төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем, цахим төлөр тооцоо, амлалтын бүртгэлийн цахим сургалтын платформ хөгжүүлэх Би Ти Сольвшин ХХК 98 250 000,00 MNT 2021-07-05