Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/C1 - 018 Хөрөнгө оруулалтын сангийн зах зээл, үйлчилгээг хөгжүүлэх чиглэлээр судалгаа хийж, зөвлөмж боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 36 895 068,00 MNT 2021-07-02
SFFSP/CS/C1 - 016 Төслийн C1-C3 бүрэлдэхүүн хэсгийн зохицуулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 29 912 400,00 MNT 2021-07-02
SFFSP/CS/C4-021 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах олон улсын зөвлөх; Олон улсын зөвлөх 26 000,00 USD 2021-07-01
MINI01-30598 Олон улсын эдийн засаг-төрийн орчны талаарх мэдээллийн цахим эх үүсвэрүүдийг ашиглах эрхийн сунгалт хийх Олон улсын компани 5 000,00 USD 2021-06-25
SFFSP/CS/D2-028 Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуулийн төслийн эцсийн найруулга, дагалдан гарах удирдамж, хуулийн хэлэлцүүлэх болон хууль өргөн барихад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 39 896 360,00 MNT 2021-06-16
 SFFSP/GO/D2/009 Нийгмийн даатгалын байгууллагын цахимжуулалтыг дэмжих, захиргааны тайлан, хяналтыг сайжруулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор МТ-ийн бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах Моннеп ХХК 71 920 000,00 MNT 2021-06-02
SFFSP/CS/B22-020 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээ: ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн жилийн санхүүгийн статистиз мэдээллийн бэлитгэх аргачлал боловсруулах, 2020 оны ТГ-ийг ЗГСС2014 аргачлалаар бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх Баяр зөвлөх компани 117 900 000,00 MNT 2021-06-02
SFFSP/CS/B22-021 Компанийн зөвлөх үйлчилгээ: төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем, цахим төлөр тооцоо, амлалтын бүртгэлийн цахим сургалтын платформ хөгжүүлэх Дотоодын зөвлөх 36 479 616,00 MNT 2021-06-02