Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/D2/NC/002 Нийгмийн даатгалын шинэчлэлийн талаарх мэдээллийг ТВ-ээр олон нийтэд түгээх мэргэжлийн байгууллага Алсын Гэрэл ХХК 25 727 273,00 MNT 2021-08-20
SGM/CS/25-006 ТХХТ-ийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах дотоодын зөвлөх Бөххуягийн Мөнхтогтох 28 492 600,00 MNT 2021-08-18
SFFSP/CS/A2-010 Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх болон орлогыг дайчлах бусад арга хэмжээнүүдийг боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 39 885 440,00 MNT 2021-08-17
SFFSP/CS/C4-022 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах Дотоодын зөвлөх 19 948 388,00 MNT 2021-08-02
SFFSP/CS/C5-015 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль, эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Олон улсын зөвлөх 55 000,00 USD 2021-07-28
SGMP/23/GO/004 Зайнаас ашиглахад зориулсан МТ-ийн барааны худалдан авалт Ньюсоник ХХК 24 610 000,00 2021-07-07
SFFSP/CS/B22-022 төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем, цахим төлөр тооцоо, амлалтын бүртгэлийн цахим сургалтын платформ хөгжүүлэх Би Ти Сольвшин ХХК 98 250 000,00 MNT 2021-07-05
SFFSP/CS/C1 - 017 Засгийн газрын үнэт цаасанд суурилсан үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг бий болгох, олон улсын стандарт гэрээнүүдийг хэрэглэх эрх зүйн орчныг сайжруулах Дотоодын зөвлөх 36 754 551,00 MNT 2021-07-02