Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SGMP/23/GO/004 Зайнаас ашиглахад зориулсан МТ-ийн барааны худалдан авалт Ньюсоник ХХК 24 610 000,00 2021-07-07
SFFSP/CS/B22-022 төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем, цахим төлөр тооцоо, амлалтын бүртгэлийн цахим сургалтын платформ хөгжүүлэх Би Ти Сольвшин ХХК 98 250 000,00 MNT 2021-07-05
SFFSP/CS/C1 - 017 Засгийн газрын үнэт цаасанд суурилсан үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг бий болгох, олон улсын стандарт гэрээнүүдийг хэрэглэх эрх зүйн орчныг сайжруулах Дотоодын зөвлөх 36 754 551,00 MNT 2021-07-02
SFFSP/CS/C1 - 018 Хөрөнгө оруулалтын сангийн зах зээл, үйлчилгээг хөгжүүлэх чиглэлээр судалгаа хийж, зөвлөмж боловсруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 36 895 068,00 MNT 2021-07-02
SFFSP/CS/C1 - 016 Төслийн C1-C3 бүрэлдэхүүн хэсгийн зохицуулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 29 912 400,00 MNT 2021-07-02
SFFSP/CS/C4-021 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах олон улсын зөвлөх; Олон улсын зөвлөх 26 000,00 USD 2021-07-01
MINI01-30598 Олон улсын эдийн засаг-төрийн орчны талаарх мэдээллийн цахим эх үүсвэрүүдийг ашиглах эрхийн сунгалт хийх Олон улсын компани 5 000,00 USD 2021-06-25
SFFSP/CS/D2-028 Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуулийн төслийн эцсийн найруулга, дагалдан гарах удирдамж, хуулийн хэлэлцүүлэх болон хууль өргөн барихад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 39 896 360,00 MNT 2021-06-16