Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/D1/NC/001 Нийгмийн халамжийн шинэчлэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ Монгол ТВ ХХК 24 950 000,00 MNT 2021-11-22
SFFSP/CS/A31-010 Дотоодын анхдагч зах зээлийг судлан сайжруулах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 11 396 720,00 MNT 2021-11-16
SFFSP/CS/A31-009 "Дотоодын үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, ЗГҮЦ-ны бүхий л төлбөр тооцоо гүйцэтгэх бүтцийг тодохойлох дотоодын зөвлөх" Дотоодын зөвлөх 29 054 802,00 MNT 2021-11-16
SGM/CS/24-005 Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө, өр төлбөрийн удирдлагыг судлах, зээллэгийн шалгуурыг хангах эсэх талаар үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх гарын авлага боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Д.Хашчулуу 4 367 379,00 MNT 2021-11-16
SFFSP/CS/A32-012 Засгийн газрын гадаад зээл тусламжийн журам болон холбогдох баримт бичгийг орчуулах үйлчилгээ Дотоодын зөвлөх 5 128 650,00 MNT 2021-11-15
SFFSP/NC/D1-002 Нийгмийн халамжийн шинэчлэл, хөтөлбөрүүдийн талаарх олон нийтийн ойлголтыг сайжруулах зорилгоор олон нийтэд сурталчлах кампанит ажил зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ Нийгмийн шуудан сонин медиа 19 950 000,00 MNT 2021-11-03
SGM/CS/21-012 Дундын нэгдсэн портал хөгжүүлэх зөвлөх компани Интерактив ХХК 180 000 000,00 MNT 2021-10-29
SGM/23/CS/017 Иргэдийн төсөв, ШД-ны цахим хуудас болон төсвийн мэдээллийн хэрэглээг олон нийтэд таниулан,сурталчлах зөвлөх компани Анрид ХХК 170 378 059,00 MNT 2021-10-29