Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/B22-020 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээ: ЗГСС 2014, УСНББОУС-д нийцсэн жилийн санхүүгийн статистиз мэдээллийн бэлитгэх аргачлал боловсруулах, 2020 оны ТГ-ийг ЗГСС2014 аргачлалаар бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх Баяр зөвлөх компани 117 900 000,00 MNT 2021-06-02
SFFSP/CS/B22-021 Компанийн зөвлөх үйлчилгээ: төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем, цахим төлөр тооцоо, амлалтын бүртгэлийн цахим сургалтын платформ хөгжүүлэх Дотоодын зөвлөх 36 479 616,00 MNT 2021-06-02
SFFSP/CS/C5-013 Банк санхүүгийн салбартай холбоотой бүх хууль тогтоомжийн талаар судалгаа хийх, Монгол банкны хууль эрх зүйн хэлтэст гарч болзошгүй зөрчилд, дутагдал, давхцалын талаар дүн шинжилгээ хийх төсөл боловсруулах зөвлөх Дотоодын зөвлөх 28 496 500,00 MNT 2021-05-31
SFFSP/GO/C1-002 Компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах тухай Ньюсоник ХХК 30 048 000,00 MNT 2021-05-20
SFFSP/CS/D1-015 Нийгмийн халамжийн багц хуулийн төсөл боловсруулахад бэлтгэх, өргөн мэдүүлэх, хэлэлцүүлгийг дэмжих чиглэлээр туслалцаа үзүүлэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 45 605 120,00 MNT 2021-05-19
SFFSP/CS/D1-016 Нийгмийн халамжийн шинэчлэлийн олон нийтэд сурталчлах контент материал боловсруулах зөвлөх компани Үндэсний шуудан сонин 25 500 000,00 MNT 2021-05-14
SFFSP/GO/D1-009 Нийгмийн халамжийн удирдлагын цахимжуулалтыг дэмжих зорилгоор мэдээллийн технологийн бараа худалдан авах Киберком ХХК 13 636 363,00 MNT 2021-05-13
SFFSP/CS/D1-014 Нийгмийн халамжийн бодлого боловсруулагчдад зориулсан англи хэлний сургалт Голден компасс сургалтын төв 13 165 475,00 MNT 2021-05-10