Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

ХАА-н арга:

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Валют Гэрээний огноо
SFFSP/CS/A1-016 Мега төслүүдийн орлогын урсгалыг урьдчилан таамаглах ерөнхий загварыг бий болгох, эдгээр төслүүдийн төсвийн дүн шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ/ Багийн гишүүн/ Дотоодын зөвлөх 34 460 690,00 MNT 2022-02-07
SFFSP/E/CS/015 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Дотоодын зөвлөх 4 200 000,00 MNT 2022-02-01
SFFSP/CS/B32-013 Сангийн яамны 2021-2024 он хүртэлх стратегийн зорилтуудыг нэгтгэн шинэчлэх, тоон үзүүлэлтээр хангах, хүрэх үр дүнг тодорхойлох дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 1 424 315,00 MNT 2022-01-31
SGM/CS/13-004 Татварын суурийг багасгах болон ашиг шилжүүлэхийн эсрэг (BEPS) дүрэм болон мэдээлэл солилцох стандартын баримт бичгүүдийг орчуулах орчуулагч Чулуунбат ЗОЛБАЯР 42 730 500,00 МНТ 2022-01-27
SFFSP/CS/B33-007 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн батлах дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 81 480 009,00 MNT 2022-01-26
SFFSP/CS/B33-008 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Монгол Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээс өмнө эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх дотоодын зөвлөх Дотоодын зөвлөх 4 273 000,00 MNT 2022-01-26
SFFSP/CS/B33-009 Монголын цахим худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх мэдээллийн технологийн зөвлөх Дотоодын зөвлөх 68 517 007,00 MNT 2022-01-26
SFFSP/CS/D1-018 Орлого орлуулан тооцох (PMT) аргачлалыг шинэчлэн боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна Дотоодын зөвлөх 12 821 535,00 MNT 2022-01-24