ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ БОЛОВСРУУЛАН, БАТЛУУЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭВ

2021-09-15

Удирдлагын үр ашигтай арга барил, туршлага нэвтрүүлэх, төлөвлөх, тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог хөгжүүлэх замаар төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх тэргүүн чиглэлийг Сангийн яам баримтлан ажиллаж байна.

Энэ зорилтын хүрээнд Монгол улсын Сангийн Яам нь Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийг Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж тус яамны хүний нөөцийн хөгжлийн дэд хөтөлбөрүүд болох (i) Нийгмийн баталгааг хангах, (ii) Эрүүл мэнд, (iii) Сургалт хөгжил болон Карьер хөгжил зэрэг дэд хөтөлбөрүүдийг  боловсруулан, хэрэгжүүлж байна. Эдгээр дэд хөтөлбөрүүдийг олон улсын шилдэг туршлагад тулгуурлан Сангийн яамны нийт ажилтан, албан хаагчдыг хамарсан судалгаа, хэлэлцүүлгийг үе шаттай зохион байгуулах замаар боловсруулсан нь тус яамны хүний нөөцийн урт хугацааны бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 

Монгол улсын Сангийн яамны үйл ажиллагааны үр дүнтэй байдал, чанартай гүйцэтгэлд тус яамны албан хаагчдын туршлага, мэргэжлийн ур чадвар шууд нөлөө үзүүлэхийн зэрэгцээ тэдний бие, сэтгэлзүйн эрүүл мэнд ч мөн чухлаар нөлөөлөх хүчин зүйл юм. Тиймээс албан хаагчдын бие, сэтгэлзүйн эрүүл байдал, ажил амьдралын тэнцвэрийг хангахуйц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай болохыг судалгаа, хэлэлцүүлгийн үед оролцогчид онцлон тэмдэглэв. Иймээс Сангийн яам албан хаагчдын "Нийгмийн баталгааг хангах" болон "Эрүүл мэнд" дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулан Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн №:Б172 тоот тушаалаар батлуулан, хэрэгжүүлж эхлээд байна.

                                      

Байгууллага нь хүний нөөцийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, албан хаагчид урам зориг өгөх, тогтвортой ажиллуулах, улмаар стратеги зорилтод амжилттай хүрэхийн тулд сургалт, хөгжлийг бодлогыг үр дүнтэй зохион байгуулах нь чухал юм. Сангийн яам стратеги зорилтдоо амжилттай хүрэх, улмаар Монгол улсын төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд бүх шатны хүний нөөцийн залгамж халааг бодлогоор бэлтгэж тэднийг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага юм. Иймээс Сангийн яам стратеги зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд албан хаагчдын мэдлэг, чадвар, хандлагыг бодлогын хүрээнд системтэйгээр хөгжүүлж, ур чадвараа эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор "Нийгмийн баталгааг хангах" болон "Эрүүл мэнд" дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулан Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн №:Б40 тоот тушаалаар батлуулан, хэрэгжүүлж эхлээд байна.