МОНГОЛ УЛСАД ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2021-08-18

Хурдацтайгаар хувьсан өөрчлөгдөж буй технологийн дэвшлийн үр дүнд санхүүгийн үйлчилгээний талаарх ойлголт, санхүүгийн зах зээл эрс өөрчлөгдөж байна. Үүнтэй холбоотойгоор блокчэйн, биткоин, крипто валют, виртуал хөрөнгө зэрэг цоо шинэ санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болж, дэлхий дахинд инновац, технологийг ашиглан үнэ цэнийг чөлөөтэй дамжуулах боломжтой болсоор байна.  

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас гаргасан олон улсын стандарт буюу 40 зөвлөмжийн 15 дугаар зөвлөмжийн дагуу улс орнуудыг шинэ технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тэр дундаа “Виртуал хөрөнгө”-тэй холбоотой мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх эрсдэлийг үнэлж, зохицуулалтын тогтолцоог бий болгохыг үүрэг болгосон. 

Иймд ФАТФ-ын зөвлөмжийг биелүүлж ажиллах хүрээнд Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А-23 дугаар тушаалаар “Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдтэй холбоотой хуулийн төсөл боловсруулах хэрэгцээ, шаардлагыг судлах, олон улсын стандарт, зөвлөмжийн дагуу хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох санал, холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах” чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. 

Тус ажлын хэсэгт Монголбанкны холбогдох газар нэгжүүд болон Санхүүгийн мэдээллийн албаны төлөөлөл орж ажилласан. Дэлхийн банкны Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд виртуал хөрөнгийг зохицуулах чиглэлээр мэргэшсэн гадаадын зөвлөхөөс ажлын хэсэгт техник туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллав. Үүний үр дүнд Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл болон дагалдах хуулиудад оруулах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг Хууль, тогтоомжийн тухай хууль болон олон улсын туршлага, стандартад нийцүүлэн боловсруулав. 

Санхүүгийн мэдээллийн албанаас хуулийн төслийг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хуралд танилцуулан зөвлөлийн гишүүн нийт 15 байгууллага, Засгийн газрын гишүүд болон холбогдох төрийн захиргааны байгууллага болон төрийн бус 22 байгууллагаас санал авч, олон нийтээр хэлэлцүүлэв.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар виртуал хөрөнгөтэй холбоотой хууль, эрх зүйн орчин бүрдэхээс гадна ФАТФ-ын зөвлөмжийг биелүүлэх, эдийн засгийн эргэлт нэмэгдэх, гаднын хөрөнгө оруулагч нарыг татах, санхүүгийн хэрэглэгч олон төрлийн төлбөрийн хэрэгслийн сонголттой болж зардал багасах, өмчийн эрх зүйн хамгаалалттай болох, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэл буурах эерэг үр нөлөө гарах юм.