САНГИЙН ЯАМ ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ӨРГӨН МЭДҮҮЛЖ, БАТЛУУЛАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА

2021-08-04

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Өрийн удирдлагын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин, Өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийг боловсронгуй болгох, болзошгүй өр төлбөрийн тайлагнах системийг бий болгох зорилт тавин ажиллаж байна.

Энэ зорилтын хүрээнд Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Өрийн удирдлагын хэлтэс “MDSKhanLex” Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Нөхөрлөл-тэй хамтран ажиллаж, (i) Өрийн удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүгнэлт өгөх, (ii) Өрийн удирдлагын хэрэгжилтийг зохион байгуулах харилцааг зохицуулсан журмуудыг батлах, (iii) Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулах ажлуудыг хэрэгжүүлэв.

Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хамт өргөн мэдүүлэх хуулийн төслүүдэд зарчмын шинжтэй дараах шинэчлэлийг тусгасан болно. Үүнд:

  1. Засгийн газрын өрийн баталгаа, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдийн өр зэрэг төсвийн харилцаанд хамаарах болзошгүй өр төлбөр зохицуулалтгүй байна. Иймд энэ удаагийн хуулийн төсөлд болзошгүй өр төлбөрийг бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихтай холбоотой харилцааг Төсвийн тухай хуультай уялдуулан энэ  хуулиар зохицуулах тухай;
  2. Өрийн удирдлагын тухай хуульд тусгагдсан зээллэгийн төлөвлөгөө, өрийн удирдлагын стратегийг боловсруулж, батлуулах цаглавар нь Төсвийн хуультай нийцэхгүй байна. Иймд энэ 2 хуулийг уялдуулж, хуулийн хийдэл гаргахгүй байх;
  3. Засгийн газрын өр, болзошгүй өр үүсгэхтэй холбоотой зохицуулалт тодорхой бус байна. Иймд хуулийн төсөлд хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний эрсдэлийн үнэлгээг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага зохион байгуулж, шийдвэр гаргахын өмнө тухай бүр хийдэг байх,  эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж мөрдүүлэх зохицуулалтыг тусгасан. Түүнчлэн төрийн аудитын байгууллага нь Засгийн газрын өрийн удирдлага, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 3 жил тутам үнэлгээ хийдэг байхаар хуулийн төсөлд тусгаж, төрийн байгууллагуудын чиг үүргийн давхардлыг арилгах тухай; 
  4. Одоогийн хуульд Засгийн газраар батлуулсан зээллэгийн төлөвлөгөөний дагуу дотоод үнэт цаас гаргах, түүний нөхцөлийг тодорхойлох бүрэн эрхийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд олгосон атлаа тухайн асуудлыг Засгийн газар, Улсын Их Хурлаар шийдвэрлүүлэхээр зөрчилтэй зохицуулсан байгааг залруулж, зөвхөн гадаад үнэт цаас гаргах асуудлыг Улсын их хурал шийдвэрлэдэг байхаар зохицуулах;
  5. Өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомж зөрчсөнийг төрийн аудитын байгууллага, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага өөрийн бүртгэл, хяналт, шалгалтаар илрүүлсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд тавих бүрэн эрхийг хуулийн төсөлд нэмж тусгав. Ийнхүү одоогийн хариуцлагын зохицуулалтыг сайжруулснаар хуулийн хэрэгжилт сайжирна гэж үзэж байна;
  6. Аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргах буюу өр үүсгэхтэй холбоотой харилцаа Өрийн удирдлагын тухай хуулиар зохицуулагдаагүй байгаа тул хуулийн төсөлд шинээр тусгах тухай санал, шинэчлэлийг тусгав. 

Өрийн удирдлагын тогтолцоог ийнхүү бэхжүүлснээр Монгол Улсын өрийн удирдлагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ сайжрах боломж бүрдэнэ. Дэлхийн банкны уг үнэлгээгээр (i) 2008 онд 1 үзүүлэлт А үнэлгээтэй, 5 үзүүлэлт B үнэлгээтэй, 6 үзүүлэлт C үнэлгээтэй, 3 үзүүлэлт D үнэлгээтэй, (ii) 2011 онд 1 үзүүлэлт B үнэлгээтэй, 8 үзүүлэлт C үнэлгээтэй, 5 үзүүлэлт D үнэлгээтэй үнэлэгдсэн бол (iii) 2016 оны үнэлгээгээр 1 үзүүлэлт B үнэлгээтэй, 7 үзүүлэлт C үнэлгээтэй, 6 үзүүлэлт D үнэлгээтэйгээр тус тус үнэлэгдсэн. Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлуулж, хэрэгжилтийн механизмыг сайжруулснаар энэхүү үнэлгээг нэмэгдүүлэн Засгийн газрын өрийн тогтвортой байдлыг хангахад эерэг нөлөө үзүүлэх юм. 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »