ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ

2021-06-08

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл” болон “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд татварын хууль тогтоомжийг уялдуулан шинэчлэхэд чиглэгдсэн техникийн туслалцаа, чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг тус яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар үе шаттай төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд "Татварын ерөнхий хууль", "Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль", "Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдийг баталж холбогдох 29 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Эдгээр хуулиуд 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдаж 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Татварын багц хуулийн үндсэн зорилго нь шударга татвар төлөгчийг дэмжих, татвараас зайлсхийдэг иргэн, аж ахуйн нэгжид хариуцлага тооцох, мэдээллийн технологид тулгуурлан татвар төлөх, тайлагнах ажиллагааг хялбаршуулж, цахимжуулахад оршиж байна.

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг дагалдан гарах татварын харилцааг нарийвчлан зохицуулсан 44 журмыг хэрэгжүүлэхээр хуульд тусгасан бөгөөд үүнээс 9 журам нь татварын албаны дотоод үйл ажиллагаанд чиглэсэн, 35 журам нь татвар төлөгчид чиглэсэн харилцааг зохицуулна. Татвар төлөгчид чиглэсэн 35 журмын төслийг Сангийн яам, Татварын албаны болон Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зөвлөхүүд хамтран боловсруулж 2019.10.21-2019.11.11-ний өдрүүдэд аж ахуйн нэгж, холбоодын дунд “хоёр үе шаттай“ олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, татвар төлөгчдийн оролцоог бүрэн хангаж ажилласан. 

Нэгдүгээр ээлжийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ээс 18-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд ТЕГ-ын Татвар төлөгчдийн танхимд нийт 7 удаагийн давтамжтайгаар зохион байгуулсан бөгөөд хэлэлцүүлэгт нийт 1486 татвар төлөгчид хамрагдаж, хэлэлцүүлгийн явцад 132 татвар төлөгч асуулт асууж, 134 татвар төлөгч санал өгсөн байна. Хоёрдугаар ээлжийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-аас 25-ны өдрүүдэд ТЕГ-ын Татвар төлөгчдийн танхимд нийт 11 удаагийн давтамжтайгаар зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт нийт 1879 татвар төлөгчид хамрагдаж, хэлэлцүүлгийн явцад 91 татвар төлөгч асуулт асууж, 84 татвар төлөгч санал өгсөн байна.  

Tүүнчлэн эдгээр өдрүүдэд аймгийн татварын албад татварын журмын хэлэлцүүлгийг аймгийн төвүүд болон сумдад зохион байгуулсан бөгөөд үүнд нийт 4,640 татвар төлөгчийг хамруулсан. Журмын төслийг www.mta.mn, www.mof.gov.mn, www.juram.mta.mn зэрэг цахим хуудаст байршуулж, олон нийтэд танилцах, санал өгөх боломжоор хангаж ажилласан болно. Журмын төслийн хэлэлцүүлэгт улсын хэмжээнд нийт 15,939 татвар төлөгч оролцож, шинээр батлагдах татварын журмын төслүүдийг сайжруулах чиглэлээр 606 саналыг амаар болон бичгээр өгсөн байна. 

Түүнчлэн, олон улсын татварын чиглэлээр дэлхийд гарсан шинэлэг зарчмуудыг дотоодын хуульд нэвтрүүлэн үндэстэн дамнасан корпорацууд үйл ажиллагаанд татварын суурийг бууруулах замаар татвараас зайлсхийх явдалтай тэмцэх зайлшгүй шаардлага бий болж байсан. Иймд Монгол Улс 2018 онд Эдийн засаг, хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын “Татварын суурийг бууруулах, ашиг шилжүүлэх явдлын эсрэг” үйл ажиллагаанд гишүүнээр нэгдэн орж, холбогдох стандартуудыг татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд нэвтрүүлсэн


Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг дагалдан гарах журмуудаас олон улсын татварын харилцаанд хамаарах Үнэ шилжилтийн тохируулга хийх хамгийн тохиромжтой аргыг сонгох, хэрэглэх журам, Үнэ шилжилтийн тайлан тус бүрийн маягтын загвар, түүнийг нөхөх заавар, тайлагнах журам,  Татварын харилцан тохирох журам, Төлөөний газрыг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, татвар төлөх, тайлагнах  журам, тайлангийн маягт, Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм /GAAR/ зэрэг журмуудыг олон улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулж батлуулсан. Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг дагалдан гарах журмууд батлагдаж, хууль эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдэж 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ

2021-06-08

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл” болон “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд татварын хууль тогтоомжийг уялдуулан шинэчлэхэд чиглэгдсэн техникийн туслалцаа, чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг тус яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар үе шаттай төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 

БАНКНЫ БУС САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА

2021-06-02

Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) Дэлхийн Банкны "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд СЗХ-ны зохицуулалтын салбар болох банкны бус санхүүгийн зах зээлүүдийн хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, СЗХ-ны байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 

ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2021-05-28

2021 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан “Төслийн хэрэгжилтийн явц” сургалтыг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж зохион байгуулав. Энэхүү сургалтын зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцыг бүрэлдэхүүн тус бүрээр нарийвчлан ярилцах, санал зөвлөмж солилцох боломжийг бүрдүүлэх явдал байв. Сургалтын хүрээнд дараах асуудлуудаар мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Үүнд: 

ТӨЛБӨР ТООЦООГ ЦАХИМЖУУЛАХ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН САН СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-05-25

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн сангийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг цахимжуулах, хөгжлийн шинэ шатанд гаргах санаачилгуудыг дэмжин ажиллаж байна. 

ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХАД МАТЕМАТИК ЗАГВАРЧЛАЛЫГ АШИГЛАЖ БАЙНА

2021-05-19

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН АРГА, ХЭРЭГСЭЛ; СУДАЛГААНЫ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс нь төсвийн бодлого боловсруулахад эдийн засгийн математик загварчлалыг илүү бүтээлчээр ашиглах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ХҮСЭЛТЭЭР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН СИСТЕМИЙГ САЙЖРУУЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР ЦАХИМ УУЛЗАЛТ БОЛОВ

2021-05-13

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн Нийгмийн хамгааллын системийг сайжруулах бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкны хүсэлтээр цахим уулзалтыг 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдав.

Бусад мэдээ »