ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ

2021-06-08

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл” болон “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд татварын хууль тогтоомжийг уялдуулан шинэчлэхэд чиглэгдсэн техникийн туслалцаа, чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг тус яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар үе шаттай төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд "Татварын ерөнхий хууль", "Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль", "Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдийг баталж холбогдох 29 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Эдгээр хуулиуд 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдаж 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Татварын багц хуулийн үндсэн зорилго нь шударга татвар төлөгчийг дэмжих, татвараас зайлсхийдэг иргэн, аж ахуйн нэгжид хариуцлага тооцох, мэдээллийн технологид тулгуурлан татвар төлөх, тайлагнах ажиллагааг хялбаршуулж, цахимжуулахад оршиж байна.

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг дагалдан гарах татварын харилцааг нарийвчлан зохицуулсан 44 журмыг хэрэгжүүлэхээр хуульд тусгасан бөгөөд үүнээс 9 журам нь татварын албаны дотоод үйл ажиллагаанд чиглэсэн, 35 журам нь татвар төлөгчид чиглэсэн харилцааг зохицуулна. Татвар төлөгчид чиглэсэн 35 журмын төслийг Сангийн яам, Татварын албаны болон Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зөвлөхүүд хамтран боловсруулж 2019.10.21-2019.11.11-ний өдрүүдэд аж ахуйн нэгж, холбоодын дунд “хоёр үе шаттай“ олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, татвар төлөгчдийн оролцоог бүрэн хангаж ажилласан. 

Нэгдүгээр ээлжийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ээс 18-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд ТЕГ-ын Татвар төлөгчдийн танхимд нийт 7 удаагийн давтамжтайгаар зохион байгуулсан бөгөөд хэлэлцүүлэгт нийт 1486 татвар төлөгчид хамрагдаж, хэлэлцүүлгийн явцад 132 татвар төлөгч асуулт асууж, 134 татвар төлөгч санал өгсөн байна. Хоёрдугаар ээлжийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-аас 25-ны өдрүүдэд ТЕГ-ын Татвар төлөгчдийн танхимд нийт 11 удаагийн давтамжтайгаар зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт нийт 1879 татвар төлөгчид хамрагдаж, хэлэлцүүлгийн явцад 91 татвар төлөгч асуулт асууж, 84 татвар төлөгч санал өгсөн байна.  

Tүүнчлэн эдгээр өдрүүдэд аймгийн татварын албад татварын журмын хэлэлцүүлгийг аймгийн төвүүд болон сумдад зохион байгуулсан бөгөөд үүнд нийт 4,640 татвар төлөгчийг хамруулсан. Журмын төслийг www.mta.mn, www.mof.gov.mn, www.juram.mta.mn зэрэг цахим хуудаст байршуулж, олон нийтэд танилцах, санал өгөх боломжоор хангаж ажилласан болно. Журмын төслийн хэлэлцүүлэгт улсын хэмжээнд нийт 15,939 татвар төлөгч оролцож, шинээр батлагдах татварын журмын төслүүдийг сайжруулах чиглэлээр 606 саналыг амаар болон бичгээр өгсөн байна. 

Түүнчлэн, олон улсын татварын чиглэлээр дэлхийд гарсан шинэлэг зарчмуудыг дотоодын хуульд нэвтрүүлэн үндэстэн дамнасан корпорацууд үйл ажиллагаанд татварын суурийг бууруулах замаар татвараас зайлсхийх явдалтай тэмцэх зайлшгүй шаардлага бий болж байсан. Иймд Монгол Улс 2018 онд Эдийн засаг, хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын “Татварын суурийг бууруулах, ашиг шилжүүлэх явдлын эсрэг” үйл ажиллагаанд гишүүнээр нэгдэн орж, холбогдох стандартуудыг татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд нэвтрүүлсэн


Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг дагалдан гарах журмуудаас олон улсын татварын харилцаанд хамаарах Үнэ шилжилтийн тохируулга хийх хамгийн тохиромжтой аргыг сонгох, хэрэглэх журам, Үнэ шилжилтийн тайлан тус бүрийн маягтын загвар, түүнийг нөхөх заавар, тайлагнах журам,  Татварын харилцан тохирох журам, Төлөөний газрыг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, татвар төлөх, тайлагнах  журам, тайлангийн маягт, Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм /GAAR/ зэрэг журмуудыг олон улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулж батлуулсан. Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг дагалдан гарах журмууд батлагдаж, хууль эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдэж 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2021-09-24

2021 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохицуулагч зөвлөхүүдэд зориулсан “Төслийн хэрэгжилтийн явц” уулзалт, хэлэлцүүлгийг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээний гол зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцыг дэд бүрэлдэхүүн тус бүрээр нарийвчлан ярилцах, цаашид хэрэгжилтийн явцыг хурдасгахад анхаарах асуудлуудаар санал солилцох явдал байв. Уулзалт, хэлэлцүүлгийн хүрээнд дараах асуудлуудаар мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Үүнд: 

ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ШИНЭЧЛЭЛ, ЦАХИМ АРХИВЫН СИСТЕМД ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СИСТЕМҮҮДИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

2021-09-22

Монгол Улсын Сангийн яамны цахим системүүдийг сайжруулах зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ БОЛОВСРУУЛАН, БАТЛУУЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭВ

2021-09-15

Удирдлагын үр ашигтай арга барил, туршлага нэвтрүүлэх, төлөвлөх, тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог хөгжүүлэх замаар төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх тэргүүн чиглэлийг Сангийн яам баримтлан ажиллаж байна.

“ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ЧАДАВХ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭ” ЗӨВЛӨМЖИЙГ ОРЧУУЛАН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАНИЛЦУУЛАВ

2021-09-08

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зорилтот үр шим хүртэгчдийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор “Үр дүнд суурилсан чадавх хөгжүүлэх хүрээ” зөвлөмжийг орчуулан Монгол улсын Сангийн Яам, Хөдөлмөр Нийгмийн хамгааллын Яам, МонголБанк болон Санхүүгийн Зохицуулах хорооны холбогдох газар, хэлтсүүд зэрэг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад хүргүүлэв. Энэхүү хүрээ нь хөгжлийн тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн улс орны өөриймсөг хандлага, сэтгэлгээг төлөвшүүлэх явцыг үр дүнд суурилсан стратеги, хөгжлийн зураглалаар илэрхийлсэн иж бүрэн зөвлөмж бөгөөд Дэлхийн Банк 2009 онд боловсруулжээ. 

ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАГЧДАД ЗОРИУЛАН МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ БЭЛТГЭН ХҮРГЭЖ БАЙНА

2021-09-01

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь Макро эдийн засгийн бодлогын арга, хэрэгсэл; судалгааны чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэст амжилттай хэрэгжиж байна. Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэст төслөөс үзүүлж буй дэмжлэгийн нэг үндсэн чиглэл нь макро эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд болон дотоодын ижил төстэй байгууллагуудын хэмжээнд шинээр нэвтэрч буй болон үр дүнтэй ашиглагдаж буй загвар; арга, хэрэгслүүдийг шинээр нэвтрүүлэх буюу өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ ХЭВЛЭГДЭВ

2021-08-25

"Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд СЗХ-ны ‘байгууллагын чадавх’-ыг (institutional capacity) хөгжүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлж байна. 

Бусад мэдээ »